Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/swk/ftp/WWW/at/wp-content/plugins/cascara-core/inc/load-more/malinky-ajax-pagination.php on line 90
Regulamin - Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
XXV TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH

Regulamin w pliku PDF »

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
tel. +48 501 027 218; fax +48 22 300 17 27; e-mail: swk@swk.pl

WSPÓŁORGANIZATOR
Zamek Królewski w Warszawie

MIEJSCE ekspozycji:
Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim,
adres: Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

MIEJSCE imprez towarzyszących:
Sale spotkań autorskich: sale Zamku Królewskiego, sala w namiocie (podane w formularzu zgłaszanych imprez)

Koncert i rozdanie nagród Feniks 2018:   
Bazylika Katedralna Św. Michała Archanioła i Św. Floriana,
Warszawa-Praga, ul. Floriańska 3

1. Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, prezentująca ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów, zaakceptowaną przez Organizatora – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich (nazywane w dalszej części SWK).

2. Do zawarcia umowy uczestnictwa w Targach między SWK a Wystawcą dochodzi po uiszczeniu opłaty rejestracyj­nej, podpisaniu i przesłaniu pocztą, pocztą elektroniczną lub faxem przez Wystawcę formularza/y zgłoszeniowych, przy­gotowanych przez SWK i potwierdzeniu zgłoszenia uczest­nictwa przez SWK drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zgłoszenia następuje w terminie 15 dni od daty doręczenia SWK podpisanego i opieczętowanego zgło­szenia Wystawcy. W analogiczny sposób należy dokonywać wszelkich innych zamówień usług dodatkowych ofero­wanych przez SWK w związku z organizowanymi targami. W przypadku nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej SWK nie potwierdzi udziału w targach.

2.1. Wystawca może utracić prawo do udziału w targach z chwilą:

a) niezapłacenia należności za uczestnictwo w terminie okre­ślonym na druku zgłoszeniowym;

b) nieprzestrzegania przepisów regulaminu.

W powyższych przypadkach SWK może złożyć Wystawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okre­su wypowiedzenia i ma prawo domagać się od Wystawcy uiszczenia wszelkich należności z tytułu zgłoszenia udziału w targach lub odszkodowania.

2.2. SWK może odmówić potwierdzenia zgłoszenia bez poda­nia przyczyn. W takim wypadku pisemnie powiadamia Zgła­szającego o odmowie potwierdzenia zgłoszenia w terminie 15 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

2.3. W razie odmowy potwierdzenia zgłoszenia przez SWK Wystawcy przysługuje wyłącznie zwrot wszystkich wpłaco­nych przez niego kwot. Wystawcy nie przysługują natomiast inne roszczenia z tytułu odmowy potwierdzenia zgłoszenia.

2.4. W przypadku kiedy Wystawca nie ureguluje wszyst­kich płatności za udział w targach, zorganizowanych przez SWK, przed ich zakończeniem, SWK zastrzega sobie prawo zatrzymania eksponatów oraz innych ruchomości Wystawcy znajdujących się na terenie SWK oraz ustanowienia na nich zastawu do chwili uregulowania wszystkich należności przez Wystawcę. Wystawca wyraża zgodę na powyższe postano­wienie oraz zrzeka się ewentualnych roszczeń z tytułu doko­nania wymienionych wyżej czynności przez SWK.

2.5. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Wydawców Katolickich a Wystawcą na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

3.  Czas trwania Targów:

4 kwietnia 2019 r.  – 10.00– 18.30
Uroczyste otwarcie z udziałem zaproszonych gości odbędzie się
4 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00
5 kwietnia 2019 r.  – 10.00 – 18.30
6 kwietnia 2019 r.  – 10.00 – 18.30
7 kwietnia 2019 r.  – 10.00 – 17.30

4.  Przedmiotem ekspozycji są książki, czasopisma, periodyki, wyroby audiowizualne i fonograficzne, programy i gry komputerowe, gry planszowe, inne publikacje wydawane nakładem oficyn katolickich i wydawnictw czy innych jednostek, których obecność na sali targowej zatwierdzi Organizator. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia prezentacji publikacji i wydawnictw, które nie są zgodne z formułą Targów.

5.  Prawo uczestnika Targów otrzymuje firma, która akceptuje warunki regulaminu i uczestnictwa oraz cennik targów który jest integralną częścią niniejszego regulaminu:

a. nadeśle do dnia 22 lutego 2019 r. ,,Zgłoszenie udziału-zamówienie” i ,,Zgłoszenie wpisu do katalogu”,
b. otrzyma potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną,
c. dokona wpłaty do dnia 15 marca 2019 r. na konto:

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich,
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa,
Bank BGŻ BNP Paribas 09 2030 0045 1110 0000 0315 1570

W przypadku nie dokonania wpłaty do wyżej wymienionego terminu Organizator może odmówić Wystawcy uczestnictwa w Targach Wydawców Katolickich.

6.  Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.

7. Wystawcy, których Członkowie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, posiadają uregulowane składki członkowskie do dnia 31 grudnia 2018 r., mają prawo do otrzymania 10% rabatu. Rabat nie obejmuje dodatkowego wyposażenia, zamieszczenia reklamy w Katalogu Targów i jak innej formy reklamowej. Ilość członków poszczególnych Wydawnictw będących członkami Stowarzyszenia nie ma wpływu na wysokość udzielanego rabatu.

8. Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności ich napływania. Lokalizacja stoisk należy do Organizatora Targów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeśli zaistnieje uzasadniona tego konieczność. Organizator nie zezwala udostępniania stoiska osobom trzecim.

9. Wystawca zobowiązuje się do nielikwidowania ekspozycji przed oficjalnym zakończeniem Targów tj. 7 kwietnia 2019 r. do godz. 17.30

10. Stoisko standardowe wraz z szyldem Wystawcy przygotowuje Organizator. Liternictwo i grafika z nazwą firmy zostaną wykonane zgodnie ze standardem obowiązującym dla całych Targów. Szyldy Wystawców są znormalizowane i stanowią integralną część oprawy graficznej Targów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w standardowej zabudowie stoiska, oraz wprowadzanie dodatkowych elementów dekoracyjnych np. plansz, stojaków, ozdób, dekoracji, wykraczających poza obszar wyznaczonego stoiska, ze względów bezpieczeństwa wymaga zgody Organizatora. Umieszczenie przez wystawcę reklam, materiałów promocyjnych lub innych przedmiotów poza wykupionym stoiskiem stanowi podstawę obciążenia Wystawcy przez Organizatora opłatą w wysokości 100% ceny podstawowej płaconej przez Wystawcę.

11. Wszelkie zamówienia dodatkowe składane w dniu obejmowania stoiska przez Wystawcę (tj. w jeden z dwóch dni montażowych) będą realizowane w miarę możliwości oraz są droższe o 50% od ceny podstawowej (dotyczy powierzchni zabudowanej i standardowej) i opłacane gotówką w momencie składania zamówienia.

12. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.

13. Wszelkie prace elektryczne na stoisku mogą być wykonywane tylko przez osoby upoważnione do tego przez Organizatora. Do gniazdek elektrycznych mogą zostać podłączone wyłącznie kasy fiskalne, komputery i urządzenia fonograficzne. Organizator nie dopuszcza podłączania do gniazdek elektrycznych urządzeń wymagających znacznego poboru mocy (np. czajników, ekspresów itp.).

Nie ma możliwości organizowania poczęstunków na stoiskach dla zwiedzających w postaci kawy, herbaty itp.

14. Organizator udostępni stoiska w celu zagospodarowania i powierzchnię magazynową – 3 kwietnia 2019 r. od godz. 15.30 do godziny 22.00 i 4 kwietnia 2019 r. od godz. 8.00. Wystawcy są zobowiązani do przygotowania stoisk do godz. 10.00 w dniu 4 kwietnia br. i do zabrania towaru z terenu Targów dnia 7 kwietnia do godz. 21.00.

15. Wystawca nie jest uprawniony do dalszego podnajmu stoiska lub przekazywania go w jakiejkolwiek formie innym podmiotom. Wystawca ma obowiązek zgłoszenia współwystawców i otrzymania zgody od Organizatora Targów na ich uczestnictwo w Targach. Współwystawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu targów, uiszczenia opłaty rejestracyjnej, a za jego działania Wystawca odpowiada jak za własne.

16. Ochrona stoisk i wyeksponowanych publikacji w czasie zamknięcia sali wystawowej dla odwiedzających jest zapewniona przez Organizatora. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nich samych lub ich przedstawicieli obecnych na stoisku w godzinach otwarcia sali wystawowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na stoiskach. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, ognia, wichury, uderzenia pioruna, eksplozji i zalania wodą, przerwą w dostawie prądu oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych. Organizator Targów nie odpowiada z tytułu odpowiedzialności cywilnej w stosunku do uczestników Targów i gości.

17. Organizator zapewnia miejsce dla spotkań towarzyszących Targom przygotowywanych przez poszczególne wydawnictwa na podstawie pisemnego zgłoszenia. Czas spotkania nie może przekroczyć 50 minut. Wynajęcie sal na spotkania towarzyszące Targom jest płatne. Rezerwacji terminu i godziny spotkań można dokonać u ks. Romana Szpakowskiego pod numerem telefonu 501 027 218, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. Organizator zapewnia reklamę spotkań autorskich w czasie trwania Targów Wydawców Katolickich. Wystawca ma prawo do organizowania na swoim stoisku: spotkań z autorami, promocji książek, konkursów itp. Organizator prosi o wcześniejsze przesłanie informacji na temat planowanych spotkań towarzyszących – również tych na stoiskach – w celu umieszczenia ich w Programie Targów.

18. Każdy uczestnik Targów jest zobowiązany do dostarczenia informacji o swojej firmie w celu dokonania wpisu do Katalogu Targów. Zamieszczenie wpisu w katalogu jest wliczone w cenę stoiska i jest obowiązkowe. Zgłoszenia wpisu do katalogu będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2019 r. Organizator nie odpowiada za treść wpisu Wystawcy. Wystawcy przysługuje 1 egz. Katalogu Targowego oraz Karty Wstępu dla osób obsługujących stoiska według następującego podziału: stoisko – opcja A – 3 szt., stoisko – opcja B – 2 szt. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia wstępu na Targi zaproszonym gościom i autorom. Zaproszenia na imprezy towarzyszące nie upoważniają do wejścia na teren Targów.

19. W czasie trwania targów Wystawca oraz jego przedstawiciele obowiązani są do noszenia identyfikatora otrzymanego od Organizatora Targów.

20. W dniach od 4 – 7 kwietnia 2019 r. na stoiskach wystawienniczych może być prowadzona sprzedaż.

21. Zabrania się przechowywania na terenie sali wystawowej, jak i w jej obrębie wszelkich opakowań. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska. Działania promocyjne Wystawcy muszą uprzednio być uzgodnione z Organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników i publiczności.

22. Rezygnacja z uczestnictwa w XXV Targach Wydawców Katolickich może nastąpić do dnia 10 marca 2019 r. Po wskazanym wyżej terminie Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty zgodnie z cennikiem za zamawiane stoisko. Rezygnację z udziału w targach składa Wystawca na piśmie i przesyła na adres Organizatora.

23. Organizator – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich – zobowiązuje się do zorganizowania stoiska wspólnego dla zainteresowanych Wystawców. Obsługę stoiska jak i sprzedaż publikacji nadesłanych przez Wystawców zapewnia Organizator. Na wspólnym stoisku nie ma możliwości spotkań autorskich (podpisywania książek) ani własnej przez danego Wystawcę promocji.

24. Wystawcy biorący udział w targach organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zobowiązani są do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu, dodatkowych regulaminów poszczególnych imprez oraz regulaminów obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się Targi. Wystawcy nieprzestrzegający niniejszych warunków ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich lub osoby trzecie.

25. W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materiałów audiowizualnych, wystawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności związanych z publicznym odtwarzaniem oraz innymi prawami, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

26. Reklamy w Katalogu Targowym oraz inne usługi reklamowe są płatne według cennika Targów.

27. Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc hotelowych.

28. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ,,Regulaminie i warunkach uczestnictwa” obowiązują przepisy prawa ogólnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać w trakcie przygotowywania i trwania Targów jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora Targów.

29. Wystawca jak i współwystawca wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji i ofert od Targów Wydawców Katolickich w Warszawie na podany w zgłoszeniu adres mailowy (Ustawa z 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 – O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną) oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Targi Wydawców Katolickich w Warszawie działalności (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 – o Ochronie Danych Osobowych).

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w Warszawie w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. – Dz. U. 2014 poz. 1182, ze zm. – o Ochronie Danych Osobowych). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 9, kod pocztowy: 02-914, NIP: 5212547674, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Warszawy w Warszawie Wydział XI KRS pod numerem KRS 0000018549.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany wyżej adres mailowy materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich działalności gospodarczej (Ustawa z dn. 18.07.2002 r. – Dz. U. 2013 poz. 1422, ze zm. – O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną).

data pieczęć firmy podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

[/vc_column_text]

Zobacz także:

  • Regulamin
  • Spis wystawców według stoisk
  • Alfabetyczny spis wystawców
  • Informacje dla odwiedzających
  • Program XXV Targów Wydawców Katolickich
[/vc_column][/vc_row]

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
XXV TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH

Regulamin w pliku PDF »

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
tel. +48 501 027 218; fax +48 22 300 17 27; e-mail: swk@swk.pl

WSPÓŁORGANIZATOR
Zamek Królewski w Warszawie

MIEJSCE ekspozycji:
Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim,
adres: Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

MIEJSCE imprez towarzyszących:
Sale spotkań autorskich: sale Zamku Królewskiego, sala w namiocie (podane w formularzu zgłaszanych imprez)

Koncert i rozdanie nagród Feniks 2018:   
Bazylika Katedralna Św. Michała Archanioła i Św. Floriana,
Warszawa-Praga, ul. Floriańska 3

1. Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, prezentująca ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów, zaakceptowaną przez Organizatora – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich (nazywane w dalszej części SWK).

2. Do zawarcia umowy uczestnictwa w Targach między SWK a Wystawcą dochodzi po uiszczeniu opłaty rejestracyj­nej, podpisaniu i przesłaniu pocztą, pocztą elektroniczną lub faxem przez Wystawcę formularza/y zgłoszeniowych, przy­gotowanych przez SWK i potwierdzeniu zgłoszenia uczest­nictwa przez SWK drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zgłoszenia następuje w terminie 15 dni od daty doręczenia SWK podpisanego i opieczętowanego zgło­szenia Wystawcy. W analogiczny sposób należy dokonywać wszelkich innych zamówień usług dodatkowych ofero­wanych przez SWK w związku z organizowanymi targami. W przypadku nieuiszczenia opłaty rejestracyjnej SWK nie potwierdzi udziału w targach.

2.1. Wystawca może utracić prawo do udziału w targach z chwilą:

a) niezapłacenia należności za uczestnictwo w terminie okre­ślonym na druku zgłoszeniowym;

b) nieprzestrzegania przepisów regulaminu.

W powyższych przypadkach SWK może złożyć Wystawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okre­su wypowiedzenia i ma prawo domagać się od Wystawcy uiszczenia wszelkich należności z tytułu zgłoszenia udziału w targach lub odszkodowania.

2.2. SWK może odmówić potwierdzenia zgłoszenia bez poda­nia przyczyn. W takim wypadku pisemnie powiadamia Zgła­szającego o odmowie potwierdzenia zgłoszenia w terminie 15 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

2.3. W razie odmowy potwierdzenia zgłoszenia przez SWK Wystawcy przysługuje wyłącznie zwrot wszystkich wpłaco­nych przez niego kwot. Wystawcy nie przysługują natomiast inne roszczenia z tytułu odmowy potwierdzenia zgłoszenia.

2.4. W przypadku kiedy Wystawca nie ureguluje wszyst­kich płatności za udział w targach, zorganizowanych przez SWK, przed ich zakończeniem, SWK zastrzega sobie prawo zatrzymania eksponatów oraz innych ruchomości Wystawcy znajdujących się na terenie SWK oraz ustanowienia na nich zastawu do chwili uregulowania wszystkich należności przez Wystawcę. Wystawca wyraża zgodę na powyższe postano­wienie oraz zrzeka się ewentualnych roszczeń z tytułu doko­nania wymienionych wyżej czynności przez SWK.

2.5. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Wydawców Katolickich a Wystawcą na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

3.  Czas trwania Targów:

4 kwietnia 2019 r.  – 10.00– 18.30
Uroczyste otwarcie z udziałem zaproszonych gości odbędzie się
4 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00
5 kwietnia 2019 r.  – 10.00 – 18.30
6 kwietnia 2019 r.  – 10.00 – 18.30
7 kwietnia 2019 r.  – 10.00 – 17.30

4.  Przedmiotem ekspozycji są książki, czasopisma, periodyki, wyroby audiowizualne i fonograficzne, programy i gry komputerowe, gry planszowe, inne publikacje wydawane nakładem oficyn katolickich i wydawnictw czy innych jednostek, których obecność na sali targowej zatwierdzi Organizator. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia prezentacji publikacji i wydawnictw, które nie są zgodne z formułą Targów.

5.  Prawo uczestnika Targów otrzymuje firma, która akceptuje warunki regulaminu i uczestnictwa oraz cennik targów który jest integralną częścią niniejszego regulaminu:

a. nadeśle do dnia 22 lutego 2019 r. ,,Zgłoszenie udziału-zamówienie” i ,,Zgłoszenie wpisu do katalogu”,
b. otrzyma potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną,
c. dokona wpłaty do dnia 15 marca 2019 r. na konto:

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich,
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa,
Bank BGŻ BNP Paribas 09 2030 0045 1110 0000 0315 1570

W przypadku nie dokonania wpłaty do wyżej wymienionego terminu Organizator może odmówić Wystawcy uczestnictwa w Targach Wydawców Katolickich.

6.  Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.

7. Wystawcy, których Członkowie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, posiadają uregulowane składki członkowskie do dnia 31 grudnia 2018 r., mają prawo do otrzymania 10% rabatu. Rabat nie obejmuje dodatkowego wyposażenia, zamieszczenia reklamy w Katalogu Targów i jak innej formy reklamowej. Ilość członków poszczególnych Wydawnictw będących członkami Stowarzyszenia nie ma wpływu na wysokość udzielanego rabatu.

8. Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności ich napływania. Lokalizacja stoisk należy do Organizatora Targów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeśli zaistnieje uzasadniona tego konieczność. Organizator nie zezwala udostępniania stoiska osobom trzecim.

9. Wystawca zobowiązuje się do nielikwidowania ekspozycji przed oficjalnym zakończeniem Targów tj. 7 kwietnia 2019 r. do godz. 17.30

10. Stoisko standardowe wraz z szyldem Wystawcy przygotowuje Organizator. Liternictwo i grafika z nazwą firmy zostaną wykonane zgodnie ze standardem obowiązującym dla całych Targów. Szyldy Wystawców są znormalizowane i stanowią integralną część oprawy graficznej Targów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w standardowej zabudowie stoiska, oraz wprowadzanie dodatkowych elementów dekoracyjnych np. plansz, stojaków, ozdób, dekoracji, wykraczających poza obszar wyznaczonego stoiska, ze względów bezpieczeństwa wymaga zgody Organizatora. Umieszczenie przez wystawcę reklam, materiałów promocyjnych lub innych przedmiotów poza wykupionym stoiskiem stanowi podstawę obciążenia Wystawcy przez Organizatora opłatą w wysokości 100% ceny podstawowej płaconej przez Wystawcę.

11. Wszelkie zamówienia dodatkowe składane w dniu obejmowania stoiska przez Wystawcę (tj. w jeden z dwóch dni montażowych) będą realizowane w miarę możliwości oraz są droższe o 50% od ceny podstawowej (dotyczy powierzchni zabudowanej i standardowej) i opłacane gotówką w momencie składania zamówienia.

12. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.

13. Wszelkie prace elektryczne na stoisku mogą być wykonywane tylko przez osoby upoważnione do tego przez Organizatora. Do gniazdek elektrycznych mogą zostać podłączone wyłącznie kasy fiskalne, komputery i urządzenia fonograficzne. Organizator nie dopuszcza podłączania do gniazdek elektrycznych urządzeń wymagających znacznego poboru mocy (np. czajników, ekspresów itp.).

Nie ma możliwości organizowania poczęstunków na stoiskach dla zwiedzających w postaci kawy, herbaty itp.

14. Organizator udostępni stoiska w celu zagospodarowania i powierzchnię magazynową – 3 kwietnia 2019 r. od godz. 15.30 do godziny 22.00 i 4 kwietnia 2019 r. od godz. 8.00. Wystawcy są zobowiązani do przygotowania stoisk do godz. 10.00 w dniu 4 kwietnia br. i do zabrania towaru z terenu Targów dnia 7 kwietnia do godz. 21.00.

15. Wystawca nie jest uprawniony do dalszego podnajmu stoiska lub przekazywania go w jakiejkolwiek formie innym podmiotom. Wystawca ma obowiązek zgłoszenia współwystawców i otrzymania zgody od Organizatora Targów na ich uczestnictwo w Targach. Współwystawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu targów, uiszczenia opłaty rejestracyjnej, a za jego działania Wystawca odpowiada jak za własne.

16. Ochrona stoisk i wyeksponowanych publikacji w czasie zamknięcia sali wystawowej dla odwiedzających jest zapewniona przez Organizatora. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nich samych lub ich przedstawicieli obecnych na stoisku w godzinach otwarcia sali wystawowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na stoiskach. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, ognia, wichury, uderzenia pioruna, eksplozji i zalania wodą, przerwą w dostawie prądu oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych. Organizator Targów nie odpowiada z tytułu odpowiedzialności cywilnej w stosunku do uczestników Targów i gości.

17. Organizator zapewnia miejsce dla spotkań towarzyszących Targom przygotowywanych przez poszczególne wydawnictwa na podstawie pisemnego zgłoszenia. Czas spotkania nie może przekroczyć 50 minut. Wynajęcie sal na spotkania towarzyszące Targom jest płatne. Rezerwacji terminu i godziny spotkań można dokonać u ks. Romana Szpakowskiego pod numerem telefonu 501 027 218, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. Organizator zapewnia reklamę spotkań autorskich w czasie trwania Targów Wydawców Katolickich. Wystawca ma prawo do organizowania na swoim stoisku: spotkań z autorami, promocji książek, konkursów itp. Organizator prosi o wcześniejsze przesłanie informacji na temat planowanych spotkań towarzyszących – również tych na stoiskach – w celu umieszczenia ich w Programie Targów.

18. Każdy uczestnik Targów jest zobowiązany do dostarczenia informacji o swojej firmie w celu dokonania wpisu do Katalogu Targów. Zamieszczenie wpisu w katalogu jest wliczone w cenę stoiska i jest obowiązkowe. Zgłoszenia wpisu do katalogu będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2019 r. Organizator nie odpowiada za treść wpisu Wystawcy. Wystawcy przysługuje 1 egz. Katalogu Targowego oraz Karty Wstępu dla osób obsługujących stoiska według następującego podziału: stoisko – opcja A – 3 szt., stoisko – opcja B – 2 szt. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia wstępu na Targi zaproszonym gościom i autorom. Zaproszenia na imprezy towarzyszące nie upoważniają do wejścia na teren Targów.

19. W czasie trwania targów Wystawca oraz jego przedstawiciele obowiązani są do noszenia identyfikatora otrzymanego od Organizatora Targów.

20. W dniach od 4 – 7 kwietnia 2019 r. na stoiskach wystawienniczych może być prowadzona sprzedaż.

21. Zabrania się przechowywania na terenie sali wystawowej, jak i w jej obrębie wszelkich opakowań. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska. Działania promocyjne Wystawcy muszą uprzednio być uzgodnione z Organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników i publiczności.

22. Rezygnacja z uczestnictwa w XXV Targach Wydawców Katolickich może nastąpić do dnia 10 marca 2019 r. Po wskazanym wyżej terminie Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty zgodnie z cennikiem za zamawiane stoisko. Rezygnację z udziału w targach składa Wystawca na piśmie i przesyła na adres Organizatora.

23. Organizator – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich – zobowiązuje się do zorganizowania stoiska wspólnego dla zainteresowanych Wystawców. Obsługę stoiska jak i sprzedaż publikacji nadesłanych przez Wystawców zapewnia Organizator. Na wspólnym stoisku nie ma możliwości spotkań autorskich (podpisywania książek) ani własnej przez danego Wystawcę promocji.

24. Wystawcy biorący udział w targach organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zobowiązani są do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu, dodatkowych regulaminów poszczególnych imprez oraz regulaminów obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się Targi. Wystawcy nieprzestrzegający niniejszych warunków ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich lub osoby trzecie.

25. W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materiałów audiowizualnych, wystawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności związanych z publicznym odtwarzaniem oraz innymi prawami, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

26. Reklamy w Katalogu Targowym oraz inne usługi reklamowe są płatne według cennika Targów.

27. Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc hotelowych.

28. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ,,Regulaminie i warunkach uczestnictwa” obowiązują przepisy prawa ogólnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać w trakcie przygotowywania i trwania Targów jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora Targów.

29. Wystawca jak i współwystawca wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji i ofert od Targów Wydawców Katolickich w Warszawie na podany w zgłoszeniu adres mailowy (Ustawa z 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 – O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną) oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Targi Wydawców Katolickich w Warszawie działalności (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 – o Ochronie Danych Osobowych).

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w Warszawie w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. – Dz. U. 2014 poz. 1182, ze zm. – o Ochronie Danych Osobowych). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 9, kod pocztowy: 02-914, NIP: 5212547674, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Warszawy w Warszawie Wydział XI KRS pod numerem KRS 0000018549.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany wyżej adres mailowy materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich działalności gospodarczej (Ustawa z dn. 18.07.2002 r. – Dz. U. 2013 poz. 1422, ze zm. – O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną).

data pieczęć firmy podpis osoby upoważnionej do zawierania umów

Zobacz także:

  • Regulamin
  • Spis wystawców według stoisk
  • Alfabetyczny spis wystawców
  • Informacje dla odwiedzających
  • Program XXV Targów Wydawców Katolickich