Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/swk/ftp/WWW/at/wp-content/plugins/cascara-core/inc/load-more/malinky-ajax-pagination.php on line 90
Statut - Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Statut

Statut Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

(stan na 10 października 2005)

I. CELE STOWARZYSZENIA I FORMA DZIAŁALNOŚCI

§ 1

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, zwane dalej: “Stowarzyszeniem” jest organizacją katolicką założoną w trybie i na zasadach określonych wart. 35 ustawy z dnia 17. maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późno zm.).
Do Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późno zm.).

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Prawa o stowarzyszeniach oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza granicami, zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich oraz odznaki i znaku graficznego, według wzorów przyjętych przez Walne Zgromadzenie.
Nazwa Stowarzyszenia, jego odznaka i znak graficzny, podlegają ochronie prawnej.

§ 5

Stowarzyszenie, zgodnie nauką Kościoła Katolickiego prowadzi działalność na rzecz jego misji ewangelizacyjnej, w szczególności poprzez ruch wydawniczy, kształtowanie katolickiego środowiska wydawniczego oraz umacnianie współpracy między wydawcami katolickimi.
Stowarzyszenie prowadzi działalność za aprobatą i w łączności z Konferencją Episkopatu Polski.
Asystent kościelny zatwierdzony przez władzę kościelną, uczestniczy w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności przez:
inspirowanie kierunków działalności wydawniczej,
troskę o dobór właściwej tematyki publikacji oraz o ich poziom merytoryczny, naukowy i edytorski,
inicjowanie badań, analiz i innych opracowań na temat działalności wydawniczej, rynku księgarskiego i stanu czytelnictwa,
formułowanie ocen, wniosków i postulatów dotyczących katolickiego ruchu wydawniczego oraz przedkładanie ich Konferencji Episkopatu Polski,
występowanie do władz państwowych, urzędów, organizacji w sprawach dotyczących ruchu wydawniczego,
gromadzenie, opracowywanie i publikowanie informacji o kierunkach i planach wydawniczych,
organizowanie rekolekcji, dni skupienia i innych spotkań formacyjnych,
organizowanie konferencji, seminariów i kursów specjalistycznych na temat działalności wydawniczej,
inicjowanie i organizowanie konkursów, wystaw, targów i kiermaszy wydawców katolickich oraz współpracę z hurtowniami, księgarniami i innymi dystrybutorami,
organizowanie i współuczestnictwo w innych krajowych i zagranicznych imprezach wydawców,
promocję wydawców, autorów, zakładów poligraficznych, firm księgarskich oraz książek i elektronicznych nośników multimedialnych,
gromadzenie informacji i doradztwo w zakresie zagadnień prawno-finansowych i edytorskich.

§ 7

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji o podobnym profilu działania, z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze współpracy ekumenicznej.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków honorowych,
członków wspierających.

Osoby prawne będące członkami Stowarzyszenia działają poprzez swoich przedstawicieli.

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby czynne zawodowo w ruchu wydawniczym, zwłaszcza zajmujące stanowiska kierownicze w wydawnictwach katolickich, a także osoby zajmujące się zawodowo dystrybucją i promocją książek, które zobowiązały się do czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnego poparcia dwóch członków zwyczajnych. W razie wątpliwości, Zarząd Stowarzyszenia może w tej sprawie zasięgnąć opinii właściwej władzy kościelnej.
Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnie płacić składki członkowskie.
Członek zwyczajny ma prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, posiada bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, do uzyskiwania informacji o jego pracach oraz uzyskiwania pomocy i poparcia ze strony Stowarzyszenia na rzecz reprezentowanego wydawnictwa.

§ 11

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia nie biorąca bezpośredniego udziału w jego pracach, posiadająca nie kwestionowane zasługi dla katolickiego ruchu wydawniczego.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, nie biorąca bezpośredniego udziału w jego pracach, ale wspierająca Stowarzyszenie materialnie.
Członków honorowych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
dobrowolnego wystąpienia,
śmierci,
skreślenia z powodu niepłacenia składek przez 6 miesięcy lub nie realizowania celów Stowarzyszenia,
wykluczenia z powodu działań niezgodnych ze Statutem Stowarzyszenia.

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu w tej sprawie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie można wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 14

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, z zachowaniem bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 15

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
uchwalanie programu działania,
uchwalanie zmian statutu,
powołanie Zarządu,
powołanie Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
Prawnie zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, a w drugim terminie przy obecności przynajmniej 1 /3 liczby członków.

§ 16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3 członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku do Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§ 17

W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik, wybierani przez Walne Zgromadzenie.
Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.
Zarząd:
kieruje pracami Stowarzyszenia,
opracowuje program pracy i budżet Stowarzyszenia,
wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
podejmuje uchwały wykonawcze w celu realizacji zadań programowych,
prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia,
ustala wysokość składki członkowskiej,
zwołuje Walne Zgromadzenie,
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 18

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową Stowarzyszenia oraz wykonanie zadań programowych nie rzadziej niż jeden raz w roku i przedkłada sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 19

Na zwolnione miejsca, w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, w czasie trwania kadencji, dokooptowane są osoby, jednak w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu tych władz, które w wyborach do tych władz na Walnym Zgromadzeniu uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

IV. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 20

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:
nieruchomości,
ruchomości,
środki pieniężne.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich,
z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
ze zbiórek i ofiar publicznych,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
z dotacji i subwencji instytucji państwowych i kościelnych,
z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
z dochodów z praw autorskich.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie działalności wydawniczej, fonograficznej, kaset video, produkcji filmowej, telewizyjnej i radiowej, działalności kulturalnej i oświatowej, z zachowaniem odnośnych przepisów.

§ 21

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
Oświadczenia, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia prezes i skarbnik albo upoważniony wiceprezes i skarbnik.

§ 22

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W razie podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu się Stowarzyszenia czynności likwidatora wykonuje Zarząd lub osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele wskazane przez Konferencję Episkopatu Polski.

Władze Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
ks. Roman Szpakowski SDB
email: swk@swk.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
ks. Leszek Skorupa

Wiceprezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
ks. Daniel Łuka SSP

Sekretarz Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Jolanta Sosnowska

Skarbnik Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
Henryk Podolski

Zapytania, sugestie, komentarze proszę przesyłać na adres Redakcji SWK.pl email: redakcja@swk.pl