Regulamin

FENIKS 2021
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Pobierz regulamin w formacie PDF »

1. Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

2. Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Jury, które jest powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich na okres trzech lat. Jury z pośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.

4. Nagroda FENIKS jest przyznawana corocznie i otrzymuje ją wydawnictwo, które opublikowało książkę uznaną za najlepszą w danej kategorii. Wyjątkiem jest nagroda główna, która może być przyznana osobie

5. Jako nagrody przyznawane są:

a. Wyróżnienia w postaci dyplomów – dla wyróżnionych w kategoriach,
b. Dyplomy i statuetki FENIKSA – dla zwycięzców w kategoriach,
c. Dyplom, statuetka FENIKSA i nagroda pieniężna – dla laureata nagrody głównej.

6. Wysokość nagrody pieniężnej dla laureata nagrody głównej co roku jest ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

7. Dopuszczalne jest by w poszczególnych kategoriach przyznane zostały wyróżnienia lub nagrody kilku publikacjom. Jury konkursu może ogłaszać nominacje do poszczególnych kategorii.

8. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:

a. wydawnictwa,
b. Kapituła Nagrody – Jury,
c. inne osoby lub instytucje, które prześlą swoje zgłoszenia w formie pisemnej w wyznaczonym terminie na adres Stowarzyszenia.

9. Publikacje mogą zostać zgłoszone w następujących kategoriach:

a. literacka
b. nauki kościelne
c. Kościół wobec współczesności
d. eseistyka
e. historia
f. historia – „Niepodległa”
g. edytorstwo
h. edytorstwo – album
i. duchowość
j. świadectwo
k. książka dla dzieci
l. książka dla młodzieży
m. książka autora zagranicznego
n. tłumacz
o. seria wydawnicza (dzieła zebrane)
p. publicystyka religijna
q. multimedia
r. muzyka chrześcijańska – klasyczna
s. muzyka chrześcijańska – współczesna

10. Do danej edycji nagrody można zgłaszać publikacje, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r. Do konkursu nie będą zakwalifikowane publikacje, które miały wcześniejsze niezmienione wydania.

11. Do zgłoszenia, Wydawca jak i każdy inny podmiot zgłaszający musi załączyć 1 egz. każdej ze zgłoszonych publikacji oraz pisemne uzasadnienie.
Zgłoszenie każdego tytułu pociąga za sobą konieczność wpłaty przez Zgłaszającego ustalonej w danym roku opłaty zgłoszeniowej.
Opłata dotyczy każdego zgłoszenia w każdej kategorii.

12. Jury podczas posiedzeń dokonuje wyboru publikacji i ustala poprzez głosowanie laureatów w poszczególnych kategoriach. Wyłania także poprzez głosowanie tajne, zwykłą większością głosów, laureata nagrody głównej. Może nim być zwycięzca w jednej z kategorii, wydawnictwo bądź osoba, która nie jest zgłoszona do konkursu, a która ze względu na swój dorobek wydawniczy, naukowy, edytorski w sposób szczególny zasłużyła się dla kultury katolickiej.

13. Ogłoszenie wyników w poszczególnych kategoriach będzie miało miejsce podczas Targów Wydawców Katolickich. Laureat nagrody głównej zostanie ogłoszony w czasie ceremonii wręczania nagród.

14. Wręczenie nagród odbywa się corocznie podczas trwania Targów Wydawców Katolickich w terminie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

15. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem  15 czerwca 2021 r. Zgłoszenia które zostaną nadesłane po powyższym terminie nie będą uwzględniane. Decyduje data stempla pocztowego.

16. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich,
ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres: swk@swk.pl

Opłaty zgłoszeniowe należy przesyłać na konto
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 09 2030 0045 1110 0000 0315 1570

XXVI Targi Wydawców Katolickich
odbędą się w dniach 23 – 26 września 2021 r.
 ARKADY KUBICKIEGO
na Zamku Królewskim w Warszawie

Serdecznie zapraszamy.