REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA

XXII TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH

 

 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich,

ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa

tel. +48 501 027 218; fax +48 22 300 17 27; e-mail: swk@swk.pl

 

WSPÓŁORGANIZATOR

Zamek Królewski w Warszawie

 

MIEJSCE ekspozycji:

Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim, adres:

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

 

MIEJSCE imprez towarzyszących:

Sale spotkań autorskich: sale Zamku Królewskiego, sala w namiocie (podane w formularzu zgłaszanych imprez)

Koncert i rozdanie nagród Feniks 2016: 

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,

Warszawa, ul. Kawęczyńska 53

 

 1. Wystawcą może być osoba prawna lub fizyczna, prezentująca ofertę zgodną z zakresem tematycznym Targów, zaakceptowaną przez Organizatora – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.
 2. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Wydawców Katolickich a Wystawcą na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 3. Czas trwania Targów:
  7 kwietnia 2016 r.  – 10.00  – 18.00
  8 kwietnia 2015 r.  – 10.00  – 18.30
  9 kwietnia 2015 r.  – 10.00  – 18.30
  10 kwietnia 2015 r.  – 10.00  – 17.30
         Uroczyste otwarcie
  z udziałem zaproszonych gości odbędzie się
  7 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00
 4. Przedmiotem ekspozycji są książki, czasopisma, periodyki, wyroby audiowizualne i fonograficzne, programy i gry komputerowe, gry planszowe, inne publikacje wydawane nakładem oficyn katolickich i wydawnictw czy innych jednostek, których obecność na sali targowej zatwierdzi Organizator. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia prezentacji publikacji i wydawnictw, które nie są zgodne z formułą Targów.
 5. Prawo uczestnika Targów otrzymuje firma, która akceptuje warunki regulaminu i uczestnictwa oraz cennik targów który jest integralną częścią niniejszego regulaminu: nadeśle do dnia 20 lutego 2016 r. ,,Zgłoszenie udziału-zamówienie” i ,,Zgłoszenie wpisu do katalogu”, otrzyma potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną, dokona wpłaty do dnia 15 marca 2016 r. na konto:
  Stowarzyszenia Wydawców Katolickich,
  Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa,
  Bank BGŻ S.A. 09 2030 0045 1110 0000 0315 1570
  W przypadku nie dokonania wpłaty do wyżej wymienionego terminu Organizator może odmówić Wystawcy uczestnictwa w Targach Wydawców Katolickich.
 6. Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.
 7. Wystawcy, których Członkowie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, posiadają uregulowane składki członkowskie do dnia 31 grudnia 2015 r., mają prawo do otrzymania 10% rabatu. Rabat nie obejmuje dodatkowego wyposażenia, zamieszczenia reklamy w Katalogu Targów i jak innej formy reklamowej. Ilość członków poszczególnych Wydawnictw będących członkami Stowarzyszenia nie ma wpływu na wysokość udzielanego rabatu.
 8. Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności ich napływania. Lokalizacja stoisk należy do Organizatora Targów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeśli zaistnieje uzasadniona tego konieczność. Organizator nie zezwala udostępniania stoiska osobom trzecim.
 9. Wystawca zobowiązuje się do nie likwidowania ekspozycji przed oficjalnym zakończeniem Targów tj. 10 kwietnia 2016 r. do godz. 17.30
 10. Stoisko standardowe wraz z szyldem Wystawcy przygotowuje Organizator. Liternictwo i grafika z nazwą firmy zostaną wykonane zgodnie ze standardem obowiązującym dla całych Targów. Szyldy Wystawców są znormalizowane i stanowią integralną część oprawy graficznej Targów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w standardowej zabudowie stoiska, oraz wprowadzanie dodatkowych elementów dekoracyjnych np. plansz, stojaków, ozdób, dekoracji, wykraczających poza obszar wyznaczonego stoiska, ze względów bezpieczeństwa wymaga zgody Organizatora. Umieszczenie przez wystawcę reklam, materiałów promocyjnych lub innych przedmiotów poza wykupionym stoiskiem stanowi podstawę obciążenia Wystawcy przez Organizatora opłatą w wysokości 100% ceny podstawowej płaconej przez Wystawcę.
 11. Wszelkie zamówienia dodatkowe składane w dniu obejmowania stoiska przez Wystawcę (tj. w jeden z dwóch dni montażowych) będą realizowane w miarę możliwości oraz są droższe o 50% od ceny podstawowej (dotyczy powierzchni zabudowanej i standardowej) i opłacane gotówką w momencie składania zamówienia.
 12. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.
 13. Wszelkie prace elektryczne na stoisku mogą być wykonywane tylko przez osoby upoważnione do tego przez Organizatora. Do gniazdek elektrycznych mogą zostać podłączone wyłącznie kasy fiskalne, komputery i urządzenia fonograficzne. Organizator nie dopuszcza podłączania do gniazdek elektrycznych urządzeń wymagających znacznego poboru mocy (np. czajników, ekspresów itp.).
  Nie ma możliwości organizowania poczęstunków na stoiskach dla zwiedzających w postaci kawy, herbaty itp.
 14. Organizator udostępni stoiska w celu zagospodarowania i powierzchnię magazynową – 6 kwietnia 2016 r. od godz. 15.30 do godziny 19.30 i 7 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00. Wystawcy są zobowiązani do przygotowania stoisk do godz. 10.00 w dniu 7 kwietnia br. i do zabrania towaru z terenu Targów dnia 10 kwietnia do godz. 20.00.
 15. Wystawca nie jest uprawniony do dalszego podnajmu stoiska lub przekazywania go w jakiejkolwiek formie innym podmiotom. Wystawca ma obowiązek zgłoszenia współwystawców i otrzymania zgody od Organizatora Targów na ich uczestnictwo w Targach. Współwystawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu targów, uiszczenia opłaty rejestracyjnej, a za jego działania Wystawca odpowiada jak za własne.
 16. Ochrona stoisk i wyeksponowanych publikacji w czasie zamknięcia sali wystawowej dla odwiedzających jest zapewniona przez Organizatora. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nich samych lub ich przedstawicieli obecnych na stoisku w godzinach otwarcia sali wystawowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na stoiskach. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, ognia, wichury, uderzenia pioruna, eksplozji i zalania wodą, przerwą w dostawie prądu oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych. Organizator Targów nie odpowiada z tytułu odpowiedzialności cywilnej w stosunku do uczestników Targów i gości.
 17. Organizator zapewnia miejsce dla spotkań towarzyszących Targom przygotowywanych przez poszczególne wydawnictwa na podstawie pisemnego zgłoszenia. Czas spotkania nie może przekroczyć 50 minut. Wynajęcie sal na spotkania towarzyszące Targom jest płatne. Rezerwacji terminu i godziny spotkań można dokonać u ks. Romana Szpakowskiego pod numerem telefonu 501 027 218, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. Organizator zapewnia reklamę spotkań autorskich w czasie trwania Targów Wydawców Katolickich. Wystawca ma prawo do organizowania na swoim stoisku: spotkań z autorami, promocji książek, konkursów itp. Organizator prosi o wcześniejsze przesłanie informacji na temat planowanych spotkań towarzyszących – również tych na stoiskach – w celu umieszczenia ich w Programie Targów.
 18. Każdy uczestnik Targów jest zobowiązany do dostarczenia informacji o swojej firmie w celu dokonania wpisu do Katalogu Targów. Zamieszczenie wpisu w katalogu jest wliczone w cenę stoiska i jest obowiązkowe. Zgłoszenia wpisu do katalogu będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2016 r. Organizator nie odpowiada za treść wpisu Wystawcy. Wystawcy przysługuje 1 egz. Katalogu Targowego oraz Karty Wstępu dla osób obsługujących stoiska według następującego podziału: stoisko – opcja A – 3 szt., stoisko – opcja B – 2 szt. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia wstępu na Targi zaproszonym gościom i autorom. Zaproszenia na imprezy towarzyszące nie upoważniają do wejścia na teren Targów.
 19. W czasie trwania targów Wystawca oraz jego przedstawiciele obowiązani są do noszenia identyfikatora otrzymanego od Organizatora Targów.
 20. W dniach od 7 – 10 kwietnia 2016 r. na stoiskach wystawienniczych może być prowadzona sprzedaż.
 21. Zabrania się przechowywania na terenie sali wystawowej, jak i w jej obrębie wszelkich opakowań. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska. Działania promocyjne Wystawcy muszą uprzednio być uzgodnione z Organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników i publiczności.
 22. Rezygnacja z uczestnictwa w XXII Targach Wydawców Katolickich może nastąpić do dnia 15 marca 2016 r. Po wskazanym wyżej terminie Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty zgodnie z cennikiem za zamawiane stoisko. Rezygnację z udziału w targach składa Wystawca na piśmie i przesyła na adres Organizatora.
 23. Organizator – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich – zobowiązuje się do zorganizowania stoiska wspólnego dla zainteresowanych Wystawców. Obsługę stoiska jak i sprzedaż publikacji nadesłanych przez Wystawców zapewnia Organizator. Na wspólnym stoisku nie ma możliwości spotkań autorskich (podpisywania książek) ani własnej przez danego Wystawcę promocji.
 24. Wystawcy biorący udział w targach organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zobowiązani są do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu, dodatkowych regulaminów poszczególnych imprez oraz regulaminów obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się Targi. Wystawcy nieprzestrzegający niniejszych warunków ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich lub osoby trzecie.
 25. W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materiałów audiowizualnych, wystawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności związanych z publicznym odtwarzaniem oraz innymi prawami, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 26. Reklamy w Katalogu Targowym oraz inne usługi reklamowe są płatne według cennika Targów.
 27. Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc hotelowych.
 28. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ,,Regulaminie i warunkach uczestnictwa” obowiązują przepisy prawa ogólnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać w trakcie przygotowywania i trwania Targów jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora Targów.
 29. Wystawca jak i współwystawca wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji i ofert od Targów Wydawców Katolickich w Warszawie na podany w zgłoszeniu adres mailowy (Ustawa z 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 – O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną) oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej przez Targi Wydawców Katolickich w Warszawie działalności (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 – o Ochronie Danych Osobowych).


PATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed