XV TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH 2009
Regulamin i warunki uczestnictwa

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa; tel. +48 501 027218; fax +48 22 4905920; mail: swk@swk.pl

MIEJSCE ekspozycji
Sala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych, Warszawa, ul. Św. Bonifacego 10

MIEJSCE imprez towarzyszących

  • Sale kościoła NMP Matki Miłosierdzia, Warszawa, ul. Św. Bonifacego 9
  • Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa, ul. Kawęczyńska 53 (Koncert i rozdanie Feniks 2009)

.

1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Wydawców Katolickich a Wystawcą na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

2. Czas trwania Targów:

17 kwietnia 2009 r. – 10.00 – 18.30
18 kwietnia 2009 r. – 9.00 – 18.30
19 kwietnia 2009 r. – 9.00 – 17.00

3. Przedmiotem ekspozycji są książki, czasopisma, nagrania audio i video, inne publikacje wydawane nakładem oficyn katolickich i wydawnictw, których obecność na sali targowej zatwierdzi Organizator. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia prezentacji publikacji i wydawnictw, które nie są zgodne z formułą Targów.

4. Prawo Uczestnika Targów otrzymuje firma, która akceptuje warunki regulaminu i uczestnictwa oraz cennik targów który jest integralną częścią niniejszego regulaminu:

a. nadeśle do dnia 15 lutego 2009 r. ,,Zgłoszenie udziału-zamówienie” i ,,Zgłoszenie wpisu do katalogu”,
b. otrzyma potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną,
c. dokona wpłaty do dnia 15 marca 2009 r. na konto:

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich,
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa,
Bank PKO SA 96 1240 5963 1111 0000 4799 4984

W przypadku nie dokonania wpłaty do wyżej wymienionego terminu Organizator może odmówić Wystawcy uczestnictwa w Targach Wydawców Katolickich.

5. Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.

6. Członkowie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. posiadają uregulowane składki członkowskie, mają prawo do otrzymania 3% rabatu. Rabat nie obejmuje zamieszczenia reklamy w Katalogu Targów. Ilość członków poszczególnych Wydawnictw będących członkami Stowarzyszenia nie ma wpływu na wysokość udzielanego rabatu.

7. Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności ich napływania. Lokalizacja stoisk należy do Organizatora Targów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeśli zaistnieje uzasadniona tego konieczność. Organizator nie zezwala, bez uprzedniej zgody, udostępniania stoiska osobom trzecim.

8. Wystawca zobowiązuje się do nie likwidowania ekspozycji przed oficjalnym zakończeniem Targów tj. 19 kwietnia 2009 r. do godz. 17.00

9. Stoisko standardowe wraz z szyldem Wystawcy przygotowuje Organizator. Liternictwo i grafika z nazwą firmy zostaną wykonane zgodnie ze standardem obowiązującym dla całych Targów. Szyldy Wystawców są znormalizowane i stanowią integralną część oprawy graficznej Targów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w standardowej zabudowie stoiska, oraz wprowadzanie dodatkowych elementów dekoracyjnych np. plansz, stojaków, ozdób, dekoracji, wykraczających poza obszar wyznaczonego stoiska, ze względów bezpieczeństwa wymaga zgody Organizatora. Umieszczenie przez wystawcę reklam, materiałów promocyjnych lub innych przedmiotów poza wykupionym stoiskiem stanowi podstawę obciążenia Wystawcy przez Organizatora opłatą w wysokości 100% ceny podstawowej płaconej przez Wystawcę.

10. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.

11. Wystawca zamawiający budowę stoiska w innej firmie niż wskazana przez Organizatora jest zobowiązany podać nazwę firmy wykonującej zabudowę, przedłożyć Organizatorowi do akceptacji na 30 dni przed datą targów projekt stoiska, oraz plan podłączeń energii elektrycznej. Wystawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez swojego realizatora zabudowy przepisów p.poż. i BHP obowiązujących na terenie targów oraz za szkody wyrządzone organizatorom lub innym uczestnikom przez firmy realizujące zabudowę oraz przez własnych pracowników.

12. Wszelkie prace elektryczne na stoisku mogą być wykonywane tylko przez osoby upoważnione do tego przez Organizatora. Do gniazdek elektrycznych mogą zostać podłączone wyłącznie komputery i urządzenia fonograficzne. Organizator nie dopuszcza podłączania do gniazdek elektrycznych urządzeń wymagających znacznego poboru mocy.

13. Organizator udostępni stoiska w celu zagospodarowania – 16 kwietnia 2009 r. od godz. 18.00 i 17 kwietnia 2009 r. od godz. 8.00.

14. Ochrona stoisk i wyeksponowanych publikacji w czasie zamknięcia sali wystawowej dla odwiedzających jest zapewniona przez Organizatora. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nich samych lub ich przedstawicieli obecnych na stoisku w godzinach otwarcia sali wystawowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na stoiskach. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, ognia, wichury, uderzenia pioruna, eksplozji i zalania wodą, przerwą w dostawie prądu oraz innymi przyczynami niezależnymi od Organizatora. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych. Organizator Targów nie odpowiada z tytułu odpowiedzialności cywilnej w stosunku do uczestników Targów i gości.

15. Organizator zapewnia miejsce dla 50 spotkań towarzyszących Targom przygotowywanych przez poszczególne wydawnictwa na podstawie pisemnego zgłoszenia. Czas spotkania nie może przekroczyć 55 minut. Wynajęcie sal na spotkania towarzyszące Targom jest płatne. Rezerwacji terminu i godziny spotkań można dokonać u ks. Romana Szpakowskiego pod numerem telefonu 0-501 027-218, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. Organizator zapewnia reklamę spotkań autorskich w czasie trwania Targów Wydawców Katolickich. Wystawca ma prawo do organizowania na swoim stoisku: spotkań z autorami, promocji książek, konkursów itp. Organizator prosi o wcześniejsze przesłanie informacji na temat planowanych spotkań towarzyszących – również tych na stoiskach – w celu umieszczenia ich w Programie Targów.

16. Każdy uczestnik Targów jest zobowiązany do dostarczenia informacji o swojej firmie w celu dokonania wpisu do Katalogu Targów. Zamieszczenie wpisu w katalogu jest wliczone w cenę stoiska i jest obowiązkowe. Zgłoszenia wpisu do katalogu będą przyjmowane do dnia 15 lutego 2009 r. Organizator nie odpowiada za treść wpisu Wystawcy. Wystawcy przysługuje 1 egz. Katalogu Targowego oraz Karty Wstępu dla osób obsługujących stoiska według następującego podziału: stoisko –opcja A – 3 szt., stoisko – opcja B – 2 szt. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia wstępu na Targi zaproszonym gościom i autorom. Zaproszenia na imprezy towarzyszące nie upoważniają do wejścia na teren Targów.

17. Reklamy w Katalogu Targowym oraz inne usługi reklamowe są płatne według cennika Targów.

18. W dniach od 17 – 19 kwietnia 2009 r. na stoiskach wystawienniczych może być prowadzona sprzedaż.

19. Organizator nie prowadzi rezerwacji miejsc hotelowych.

20. Zabrania się przechowywania na terenie sali wystawowej, jak i w jej obrębie wszelkich opakowań. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska. Działania promocyjne Wystawcy muszą uprzednio być uzgodnione z Organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników i publiczności.

21. Rezygnacja z uczestnictwa w XV Targach Wydawców Katolickich może nastąpić do dnia 15 marca 2009 r. Po wskazanym wyżej terminie Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty zgodnie z cennikiem za zamawiane stoisko. Rezygnację z udziału w targach składa Wystawca na piśmie i przesyła na adres organizatora.

22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ,,Regulaminie i warunkach uczestnictwa” obowiązują przepisy prawa ogólnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać w trakcie przygotowywania i trwania Targów jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora Targów.PATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed