Statut Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

(stan na 10 października 2005)

I. CELE STOWARZYSZENIA I FORMA DZIAŁALNOŚCI

§ 1

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, zwane dalej: “Stowarzyszeniem” jest organizacją katolicką założoną w trybie i na zasadach określonych wart. 35 ustawy z dnia 17. maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późno zm.).
Do Stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późno zm.).

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Prawa o stowarzyszeniach oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza granicami, zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich oraz odznaki i znaku graficznego, według wzorów przyjętych przez Walne Zgromadzenie.
Nazwa Stowarzyszenia, jego odznaka i znak graficzny, podlegają ochronie prawnej.

§ 5

Stowarzyszenie, zgodnie nauką Kościoła Katolickiego prowadzi działalność na rzecz jego misji ewangelizacyjnej, w szczególności poprzez ruch wydawniczy, kształtowanie katolickiego środowiska wydawniczego oraz umacnianie współpracy między wydawcami katolickimi.
Stowarzyszenie prowadzi działalność za aprobatą i w łączności z Konferencją Episkopatu Polski.
Asystent kościelny zatwierdzony przez władzę kościelną, uczestniczy w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe w szczególności przez:
inspirowanie kierunków działalności wydawniczej,
troskę o dobór właściwej tematyki publikacji oraz o ich poziom merytoryczny, naukowy i edytorski,
inicjowanie badań, analiz i innych opracowań na temat działalności wydawniczej, rynku księgarskiego i stanu czytelnictwa,
formułowanie ocen, wniosków i postulatów dotyczących katolickiego ruchu wydawniczego oraz przedkładanie ich Konferencji Episkopatu Polski,
występowanie do władz państwowych, urzędów, organizacji w sprawach dotyczących ruchu wydawniczego,
gromadzenie, opracowywanie i publikowanie informacji o kierunkach i planach wydawniczych,
organizowanie rekolekcji, dni skupienia i innych spotkań formacyjnych,
organizowanie konferencji, seminariów i kursów specjalistycznych na temat działalności wydawniczej,
inicjowanie i organizowanie konkursów, wystaw, targów i kiermaszy wydawców katolickich oraz współpracę z hurtowniami, księgarniami i innymi dystrybutorami,
organizowanie i współuczestnictwo w innych krajowych i zagranicznych imprezach wydawców,
promocję wydawców, autorów, zakładów poligraficznych, firm księgarskich oraz książek i elektronicznych nośników multimedialnych,
gromadzenie informacji i doradztwo w zakresie zagadnień prawno-finansowych i edytorskich.

§ 7

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji o podobnym profilu działania, z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze współpracy ekumenicznej.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków honorowych,
członków wspierających.

Osoby prawne będące członkami Stowarzyszenia działają poprzez swoich przedstawicieli.

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby czynne zawodowo w ruchu wydawniczym, zwłaszcza zajmujące stanowiska kierownicze w wydawnictwach katolickich, a także osoby zajmujące się zawodowo dystrybucją i promocją książek, które zobowiązały się do czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnego poparcia dwóch członków zwyczajnych. W razie wątpliwości, Zarząd Stowarzyszenia może w tej sprawie zasięgnąć opinii właściwej władzy kościelnej.
Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnie płacić składki członkowskie.
Członek zwyczajny ma prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, posiada bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, do uzyskiwania informacji o jego pracach oraz uzyskiwania pomocy i poparcia ze strony Stowarzyszenia na rzecz reprezentowanego wydawnictwa.

§ 11

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia nie biorąca bezpośredniego udziału w jego pracach, posiadająca nie kwestionowane zasługi dla katolickiego ruchu wydawniczego.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, nie biorąca bezpośredniego udziału w jego pracach, ale wspierająca Stowarzyszenie materialnie.
Członków honorowych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
dobrowolnego wystąpienia,
śmierci,
skreślenia z powodu niepłacenia składek przez 6 miesięcy lub nie realizowania celów Stowarzyszenia,
wykluczenia z powodu działań niezgodnych ze Statutem Stowarzyszenia.

Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu w tej sprawie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie można wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

III. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 14

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, z zachowaniem bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 15

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
uchwalanie programu działania,
uchwalanie zmian statutu,
powołanie Zarządu,
powołanie Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
Prawnie zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, a w drugim terminie przy obecności przynajmniej 1 /3 liczby członków.

§ 16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3 członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku do Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

§ 17

W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik, wybierani przez Walne Zgromadzenie.
Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.
Zarząd:
kieruje pracami Stowarzyszenia,
opracowuje program pracy i budżet Stowarzyszenia,
wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
podejmuje uchwały wykonawcze w celu realizacji zadań programowych,
prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia,
ustala wysokość składki członkowskiej,
zwołuje Walne Zgromadzenie,
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 18

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową Stowarzyszenia oraz wykonanie zadań programowych nie rzadziej niż jeden raz w roku i przedkłada sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 19

Na zwolnione miejsca, w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, w czasie trwania kadencji, dokooptowane są osoby, jednak w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu tych władz, które w wyborach do tych władz na Walnym Zgromadzeniu uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

IV. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 20

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:
nieruchomości,
ruchomości,
środki pieniężne.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich,
z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
ze zbiórek i ofiar publicznych,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
z dotacji i subwencji instytucji państwowych i kościelnych,
z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
z dochodów z praw autorskich.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie działalności wydawniczej, fonograficznej, kaset video, produkcji filmowej, telewizyjnej i radiowej, działalności kulturalnej i oświatowej, z zachowaniem odnośnych przepisów.

§ 21

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
Oświadczenia, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia prezes i skarbnik albo upoważniony wiceprezes i skarbnik.

§ 22

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W razie podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu się Stowarzyszenia czynności likwidatora wykonuje Zarząd lub osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele wskazane przez Konferencję Episkopatu Polski.PATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed