Nagrody

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

FENIKS 2012

 

W tym roku Nagrody i Wyróżnienia Stowarzyszenia FENIKS w 11 kategoriach przyznała kapituła w składzie: ks. prof. Jan Sochoń (przewodniczący), prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, dr Iwona Maruszewska, była dyrektor Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Tomasz Chachulski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz red. Krzysztof Ziemiec z TVP.

Podczas uroczystości, którą poprowadziła Jolanta Fajkowska, wręczono: Nagrodę Główną – FENIKS Złoty 2012, FENIKS Diamentowy 2012, trzy FENIKSY Specjalne, w tym jeden dla autora oraz Nagrody i wyróżnienia FENIKS 2012 w 11 kategoriach

 

NAGRODA GŁÓWNA – FENIKS ZŁOTY 2012

 

Dla KSIĘDZA PROF. DRA HAB. JÓZEFA KUDASIEWICZA

Za dzielne świadectwo kapłańskiego życia, w czasach widocznej korozji wrażliwości religijnej; życia głęboko zakorzenionego w Biblii, której coraz pełniejszemu poznawaniu i popularyzacji poświęcił uczony wiele trudu, wychowując pokolenia księży i ludzi świeckich w duchu Słowa Bożego. Jego prace naukowe, odwaga duszpasterska oraz wspaniałe kaznodziejstwo stanowią wzór do naśladowania nie tylko dla środowisk ściśle konfesyjnych, ale też dla tych wszystkich osób, którzy prawdę, dobro i piękno łączą z miłością Stwórcy, rozkwitającą w krajobrazach kształtowanych przez Pismo Święte i w kościelnej Tradycji.

 

FENIKS DIAMENTOWY

 

Dla PROF. DR HAB. STEFANA SAWICKIEGO

Za prekursorski i inicjujący charakter badań naukowych z zakresu historii i teorii literatury, metodologii humanistyki, edytorstwa i problematyki sacrum w literaturze. Mistrz licznego grona uczniów, opiekun i mecenas wielu ważnych przedsięwzięć filologicznych i wydawniczych. Wzór nauczyciela akademickiego i propagatora literatury polskiej, otwartego na jej humanistyczny i chrześcijański wymiar.

 

FENIKS SPECJANY

 

Dla PROF. DR HAB. TERESY MICHAŁOWSKIEJ

za publikację Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon, Wydawnictwo Naukowe PWN

Za znamienity leksykon, dostosowany do oczekiwań współczesnych odbiorców i do potrzeb dydaktyki akademickiej, prezentujący w przejrzystym i syntetycznym opisie całość wiedzy o literaturze, filozofii i kulturze w Polsce średniowiecznej. Dzieło na wskroś nowatorskie, sumujące współczesny stan erudycji na temat średniowiecza, jego źródeł, fundamentalnych idei oraz postaci oraz prądów ideowych. Praca niezbędna w nauczaniu, umacnianiu narodowej tożsamości; wzorcowo uzasadniająca przekonanie, że bez poznawania i poszanowania własnej, konstytutywnej dla budowania narodu, tradycji, nie sposób rozumieć i kształtować teraźniejszości.

 

Dla POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOMASZA Z AKWINU

za Encyklopedię Filozofii Polskiej pod redakcją ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka 

Za kompendium podstawowej wiedzy nie tylko o technicznie rozumianej filozofii, jaką od niemal 800 lat uprawiano i nadal uprawia się w Polsce, ale także o polskiej kulturze, mającej swój niezaprzeczalny udział w rozwój światowej myśli humanistycznej. Dzieło uświadamia, że nie jesteśmy „papugą innych narodów”, nie ograniczamy się do naśladowania kulturowych zdobyczy pochodzących z zewnątrz, lecz sami staramy się proponować oryginalne propozycje, które często znajdują międzynarodowy posłuch. Zaangażowanie wielu środowisk naukowych z całej Polski w pracę nad encyklopedią stanowi modelowy przykład bezkompromisowości i woli porozumienia w dążeniu do osiągnięcia tak bardzo imponującego celu.

 

FENIKS SPECJANY FENIKS PRO AUTORE 2012

 

Dla JEGO EMINENCJI KSIĘDZA BISKUPA JÓZEFA ZAWITKOWSKIEGO 

Za żarliwego ducha wiary i miłości ekspresyjnie wyrażanego w bogactwie słowa, wobec którego nie można przejść obojętnie.

 

NAGRODY dla Wydawców i Autorów FENIKS 2012

 

 • w kategorii: ‘literacka’

Wydawnictwo BOSZ

za książkę Polska poetów i malarzy, autorstwa Franciszka Ziejki 

Za książkę-przesłanie kształtującą w czytelnikach „zdrowego ducha patriotyzmu”, umiłowania narodowej literatury i ojcowizny, wyrosłej z chrześcijańskich tradycji. Publikacja ukazujuje, że miłość do ojczyzny malarzy i poetów z epoki narodowej niewoli stanowi sam rdzeń polskiej kultury i samoświadomości społecznej. Dzieło literacko i rzeczowo wyjątkowe, oczarowujące elegancją stylu i nośnością interpretacyjną. Zasługuje bezwzględnie, by wejść do skarbca klejnotów współczesnego pisarstwa.

 • kategorii: ‘nauki kościelne’

Wydawnictwo PETRUS

za publikację Tradycje biblijne. Biblia w kulturze świata, której autorem jest ks. Marek Starowieyski.

Za okupione benedyktyńskim trudem opracowanie wprowadzające w krajobrazy Biblii. Bez nich  trudno wyobrazić sobie kształtowanie się europejskich i światowych dziejów. Stylistyka, obrazowanie, symboliczność języka biblijnego zyskują w tej księdze swe konfesyjne i kulturowe ugruntowanie. Widzimy, jak  cały  świat, zarówno ten przyznający się do religii, jak i pozbawiony na nią wrażliwości, syci się atmosferą i klimatem Słowa, które stało się ciałem. Dzieło ukazuje antropologiczne ramy, bez których nie sposób zrozumieć ani przeszłości, ani teraźniejszości.  Jego treść naturalnie wpisuje się w najgorętsze oczekiwania i nadzieje rozkwitającego w pełni XXI wieku.

 • w kategorii:  ‘edytorstwo’

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, Pająk Media

za książkę Kolbe. Historia Życia św. Maksymiliana autorstwa Tomasza Krzyżaka

Za znamienite połączenie narracji biograficznej ze światem starych fotografii, w jednorodnej formie edytorskiej, graficznej powściągliwości i w estetycznym umiarze. Album niebywale pociągający wizualnie, a przy tym nieprzeciążony nadmiarem fotogramów i treści opisowych.

 •  w kategorii: ‘książka dla dzieci’

Wydawnictwo Święty Wojciech

za książkę Święta Urszula Ledóchowska autorstwa Elizy Piotrowskiej.

Za literacko i graficznie perfekcyjne przedstawienie życia i działalności świętej Urszuli Ledóchowskiej. Prostota i elegancja tej opowieści sprzęgnięta z bogactwem treści tworzy pouczającą całość, rozwijającą w znacznym stopniu dziecięcą wyobraźnię.

 •  w kategorii: ‘książka dla młodzieży’

Wydawnictwo WAM

za książkę Kostka, której autorem jest  Przemysław Wysogląd.

Za udaną próbę opowiedzenia o świętości w języku współczesnej kultury obrazu i komiksu. Stanisław Kostka odzyskuje w tej książce autentyczne egzystencjalne barwy, przemawia do wrażliwości młodzieży ich „okiem i umysłem”, zdejmuje z postaci świętego patynę dostojeństwa i pobożnego pudru. Ożywia zaś to, co rzeczywiście decydowało o jakości życia tego „jezuickiego chłopaka”.

 • w kategorii: ‘książka autora zagranicznego’

Wydawnictwo PROMIC

za pracę: Ludzie Boga, której autorem jest: Christian de Cherge. 

Nagrodę przyznano jako wyraz uznania dla niezwykłego świadectwa życia i śmierci w imię wierności idei dialogu między religiami. Ze względu na swój unikalny charakter i pochodzenie publikacja stanowi niezwykłe połączenie zbioru rozpraw na temat relacji między chrześcijaństwem a islamem, i głębokiej wiary w potrzebę dialogu między ludźmi wyznającymi te systemy wiary z osobistymi, czy wręcz intymnymi – zapiskami ukazującymi prywatne aspekty duchowości i życia autora.

 • w kategorii: ‘tłumacz’

Wydawnictwo FRONDA

za tłumaczenie Magdaleny Pietrzak-Merty książki Od Agory do Kapitolu autorstwa Willmoore Kendall.

Za zaangażowane i merytorycznie prawomocne tłumaczenie dzieła W. Kendalla, oddające ducha tej konserwatywnej w treści, lecz stylistycznie dosyć rozbudowanej, nacechowanej emocjonalnie narracji. W polskiej wersji językowej książka rozbłyska duchem i barwami wersji oryginalnej.

 • w kategorii: ‘seria wydawnicza’

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

za Vox Patrum, Pismo Patrystyczne, pod redakcją Stanisława Longosza

Za wielotomową serię patrystyczną wydawaną przez Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL od 1981 roku. Czasopismo pod redakcją ks. prof. Stanisława Longosza zaliczane bywa do jednych z najznakomitszych w Europie. Gromadzi dokumenty, artykuły, przekłady i inne formy piśmiennictwa naukowego z dziedziny szeroko pojętej patrystyki i kultury chrześcijańskiej. O publikację na jego łamach zabiegają uczeni z wielu stron świata. To, jak się wydaje, firmowy znak  całego środowiska polskich patrologów, filologów klasycznych i znawców chrześcijańskiej ortodoksji.

 • w kategorii: ‘publicystyka religijna’

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne

za Raport o stanie wiary w Polsce, Przewodniczący Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim.

Za dający, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, do myślenia wywiad-rzekę z arcybiskupem Józefem Michalikiem. To rzetelny i niebywale odważny, pozbawiony publicystycznych skrótów, namysł na aktualnym stanem Kościoła w Polsce, niestroniący od pytań i odpowiedzi nacechowanych niecodziennym dramatyzmem. Książka wyjątkowo aktualna i gorąca, będąca ważnym głosem w toczącej się debacie nad kształtem i rolą ludzi wierzących w społecznych strukturach życia. Odsłaniająca też wiele aspektów z osobistych pasji i aktywności Arcybiskupa.

 • w kategorii: ‘multimedialna’

Dom Wydawniczy Rafael

za film Eugenika – w imię postępu.

Za ważny choć niekiedy wstrząsający, w swoim wyrazie, głos na temat ochrony godności ludzkiego życia. Film stanowi ważny głos w ciągle żywej medialno-społecznej dyskusji na temat aborcji, eutanazji i założeń badań genetycznych.

 • w kategorii: ‘myśl humanistyczna’

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

za  Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku w opracowaniu Witolda Sadowskiego.

Za pierwszą w nauce polskiej monografię poświęconą usytuowaniu gatunku litanijnego w literaturze od XI do XXI wieku. Powinowactwa i genetyczne związki łączące religię i poezję zostały w niej znakomicie uchwycone i opisane. Rozprawa, tak pod względem metodologicznym, jak i hermeneutycznym, wznosi się na nieprzeciętny poziom. Otwiera nadto szerokie możliwości dalszych badań i filologicznych pomysłów. To wybitne osiągnięcie naukowe i pisarskie

 

WYRÓŻNIENIA – FENIKS 2012

 

 • w kategorii: ‘literacka’

1. Wydawnictwo Znak

za książkę Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiegoktórej autorką jest Krystyna Czerni

Za autentyczny portret wybitnego artysty malarza, nauczyciela i teologa, nieukrywający ciemnej strony jego egzystencji i twórczości. Autorka starała się rzetelnie i dyskretnie zajrzeć pod podszewkę wrażliwości i twórczego myślenia Nowosielskiego, dostrzec to, co warunkowało jego widzenia świata, wiary i religii, wykazując, że artysta nieraz stąpał po krawędziach ortodoksji, jako prawosławny żyjący pośród katolików. Biografia ucząca szacunku i ekumenicznej czułości w każdym zakątku świata.

2. Wydawnictwo Nowy Świat Kamil Witkowski

za książkę Staraautorstwa Rafała Wojasińskiego. 

Za gęstą od znaczeń, choć pozornie prostą opowieść o życiu, przeznaczeniu i wymagającej miłości. Dramat, jaki się w  świecie przedstawionym tej książki rozgrywa dotyczy spraw egzystencjalnie węzłowych, zmuszających do głębokiej refleksji i skupienia. Narracja każe się wmyślać w to, co uzasadnia nadzieję, stanowiącą rdzeń każdego osobowego istnienia. Proza dojrzała, w obrazowaniu na poły teatralna, pozbawiona najmniejszych retorycznych chwytów.

 • kategorii: ‘nauki kościelne

1. Wydawnictwo Salezjańskie

za opracowanie Historia Katechezy. Katecheza w pierwszych wiekach autorstwa ks. Romana Murawskiego

Za naukowo nienaganne przedstawienie historii wczesnochrześcijańskiej katechezy, w jej różnorodnych uwikłaniach i aspektach doktrynalnych. Współczesne tendencje sekularyzacyjne, panosząca się coraz powszechniej obojętność religijna powodują konieczność wzmożenia wysiłków, by inicjacji chrześcijańskiej przydać nowego blasku. Poznanie procesu jej kształtowania się jest jednym z ważniejszych czynników – poświadcza wyróżniona rozprawa – tego rodzaju działania, prowadzącego do ożywiania wiary, włączania jej w pośpieszny rytm teraźniejszości.

2. Wydawnictwo Flos Carmeli

za publikację Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux, której autorem jest Rafał Tichy.

Za odkrywcze i pod względem naukowym nadzwyczaj staranne przedstawienie antropologiczno-teologicznej doktryny św. Bernarda z Clairvaux, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu mistyki chrześcijańskiej. W dzisiejszych czasach rozpanoszenia się najróżniejszych form duchowości „bez Boga”, „duchowości ateistycznej” studium to przywraca właściwe ramy, w których możemy rozpoznawać wartość wewnętrznych przeżyć, wiążących człowieka z Bogiem. Napawa też nadzieją, że sam człowiek jest zdolny do otwarcia się na najbardziej tajemne doświadczenia rzeczywistości i ostateczne spełnienie odnajduje w miłości do ludzi i do swego Stwórcy.

3. Wydawnictwo „Świat Książki”

za opracowanie Droga Karola Wojtyły, tom 1-4, której autorem jest Jacek Moskwa.

Za kompletną czterotomową biografię Jana Pawła II, która powoli zadomawia się na stałe, chyba nie tylko w naszej narodowej kulturze. Autor, wybitny dziennikarz i publicysta, z pisarską odwagą mierzy się z życiem i duszpasterstwem słowiańskiego papieża. Fakty znane i nieznane łączy nowym oglądem badawczym: polską perspektywę interpretacyjnego spojrzenia wzbogaca reporterskim uczestnictwem w sporej ilości papieskich działań i spotkań. W ten sposób otrzymaliśmy szeroką panoramę, w której rozpoznajemy wiele z tajemnic i niecodziennych wydarzeń, inicjowanych przez Ojca Świętego. Czytamy to nieprzeciętne dzieło z należną wdzięcznością.

 • w kategorii:  ‘edytorstwo’

1. Wydawnictwo KUL

za książkę Satyr i Nimfa, Bajka o złotym grzebyku autorstwa Bolesława Leśmiana.

Za edytorską odwagę i wzorcową edycję niepublikowanych dotąd dwóch utworów Bolesława Leśmiana, zachowanych w dorobku poety. Wzbogacają one nie tylko jego „twórczy światopogląd, ale zasadniczo potwierdzają – i niekiedy obalają – wiele z interpretacyjnych tez uznanych w sumie za niepodważalne w dotychczas prowadzonych badaniach nad twórczością autora „Łąki”.

2. Wydawnictwo BOSZ

za książkę Boży ludzie, której autorem jest Monika Baułaj.

Za niezwykłe połączenie poetyckiego języka i sugestywnego przedstawienia, za pośrednictwem fotografii, niemal zapomnianych kultur. Za unikalny kalejdoskop opowieści o duchowości i zwyczajach kulturowych mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Wschodniej, Południowej i na Bliskim Wschodzie. Literacko-graficzny zapis każdej z przedstawionych w tej książce podróży, to niezwykła wzbogacająca czytelnika opowieść o próbie ocalenia wszystkich niepowtarzalnych, niekiedy wręcz mistycznych, przeżyć, których doświadczyła autorka.

 •  w kategorii: ‘książka dla dzieci’

1. Wydawnictwo W drodze

za Trylogię: Dziki owoc, Dwie Krainy, Słonecznik i Róża autorstwa Marcina Jelenia.

Za utrzymane w baśniowym klimacie niezwykłe opowieści o Panu Bogu i najważniejszych prawdach wiary. Każda z książeczek o. Marcina Jelenia to przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców opowieść o fundamentalnych wartościach chrześcijańskich, która choć zazwyczaj przedstawiona w sposób alegoryczny, nigdy nie tarci charakteru pouczającej i ekscytującej przygody.

2. Gość Niedzielny

za Pamiętnik papieskiego anioła + CD autorstwa Pawła Zuchniewicza.

Za błyskotliwą, pełną niecodziennego czaru, opowieść o Karolu Wojtyle. Znakomity pomysł, by z perspektywy Anioła Stróża spojrzeć na rozwój i wydarzenia tkające codzienność przyszłego papieża, rozrósł się w narrację zmuszającą młodych czytelników do skupionej uwagi i być może nawet dziecięcej zadumy. Książka – z płytą, na której czyta ten niebieski pamiętnik Krzysztof Ziemiec – łączy w atrakcyjną całość walory wychowawcze z typowo religijnymi.

 •  w kategorii: ‘książka dla młodzieży’

Wydawnictwo eSPe

za książkę Problemy z seksualnościąktórej autorem jest  ks. Marek Dziewiecki.

Za przepełnioną religijną mądrością odpowiedź na dylematy współczesnej młodzieży. Za dialog pozbawiony tonu i charakteru kazania czy wykładu moralnego, którego celem jest znalezienie odpowiedzi na wątpliwości młodych ludzi dotyczące oceny dostępnych wizji seksualności i prezentację chrześcijańskiego punktu widzenia na tę kwestię.

 • w kategorii: ‘książka autora zagranicznego’

1. Instytut Wydawniczy PAX

za pracę: Tajemnica Campanelli, której autorem jest: Jean Delumeau. 

Za fascynującą biografię Tomasza Campanelli, jednego z najbardziej tajemniczych postaci czasów nowożytnych. Poznajemy nie tylko jego zawiłe losy, na tle ówczesnej panoramy obyczajowej, religijnej i światopoglądowej, ale również zasadnicze zręby filozofii i astrologii, jakiej się oddawał i jaką propagował, stąpając często po krawędziach ortodoksji. Ten milenarysta, prorok, utopista do dzisiaj stanowi „punkt zapalny” prowokujący do myślenia nad przyszłością ludzkości i religii w kulturze współczesnego Zachodu.

2. Wydawnictwo W drodze

za książkę: Modlitwa moją ojczyzną. Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej, której autorem jest: Gerhard Lohfink. 

Za błyskotliwe i wielce pouczające wprowadzenie do teologii modlitwy. Książka odsłania, w perspektywie liturgicznej i biblijnej, a zwłaszcza starotestamentalnych psalmów, drogi, na których modlitwa staje się codzienną praktyką, miejscem zakorzeniającym ludzką egzystencją w samym środku Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. To praktyczny przewodnik pozwalający odzyskać wartość i najgłębszy sens wszelkich religijnych odniesień do Stwórcy. Przydający odwagi, by po prostu się modlić.

 • w kategorii: ‘tłumacz’

1. Wydawnictwo WAM

za tłumaczenie Michała Zmudy książki Historia papieży autorstwa J.W., O’Malley .

Za pełen językowej swobody przekład książki opisującej historię papiestwa w sposób przejrzysty, pozbawiony balastu zbyt skostniałej naukowości, niemal w stylistyce żywej, potoczystej mowy. Czyta się tę pracę z lekkością i swego rodzaju przyjemnością. To lektura wzmagająca zainteresowanie dziejami Kościoła, przekreślająca wiele legend i mitów z nimi się wiążących.

2. Wydawnictwo SALWATOR

za książkę Fascynacja złem Giovanniego Cucci w tłumaczeniu Andrzeja Wojnowskiego.

Za warte pochwały przybliżenie polskiemu czytelnikowi rozprawy poświęconej tzw. wadom głównym, a więc zasadniczo problematyce zła, które przenika tak życie osobiste, jak i społeczne człowieka. Niuanse i interpretacyjne odkrycia zawarte w tej rozprawie, także w tłumaczeniu nie straciły niczego ze swego merytorycznego i nawet retorycznego blasku.

 • w kategorii: ‘seria wydawnicza’

1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

za Fenomen pięknego życia, pod redakcją Małgorzaty Jankowskiej i Sergiusza Nizińskiego

Za zestaw publikacji stanowiących jednorodną metodologicznie i stylistycznie serię. Jej autorzy dokonują interpretacji zasadniczych fenomenów współczesnej kultury, takich jak: dar, radość, duchowość, uniwersytet, słowo, Europa czy życie. Naświetlają je z wielu różnych punktów widzenia i odmiennych stanowisk filozoficznych oraz światopoglądowych. W dzisiejszej postmodernistycznej dowolności wprowadzają w świat ludzkiej myśli porządek, harmonię, jak też otwartość na to, co niespodziane, okryte dająca się odsłaniać tajemnicą.

2. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

za Studia o Kijowskim. Andrzej Kijowski i krytycy, pod redakcją s. Wiesławy Tomaszewskiej

Seria porządkuje rozległy obszar współczesnej literatury i życia literackiego, zogniskowany wokół życia i twórczości Andrzeja Kijowskiego. Obejmuje teksty historyczno-i teoretycznoliterackie, krytycznoliterackie, publicystyczne, dokumentacyjne i wspomnieniowe, dając przegląd recepcji twórczości Kijowskiego od jego debiutu literackiego po dzień dzisiejszy, nie wyłączając krytycznego wejrzenia w losy polskiej kultury drugiej połowy ubiegłego XX wieku. Przedsięwzięcie to wytycza metodologiczną strategię badań nad życiem i dokonaniami nie tylko pisarzy, ale i wszystkich projektodawców kultury.

 • w kategorii: ‘publicystyka religijna’

1. Dom Wydawniczy Rafael

za pracę Jezus Chrystus. Biografia, której autorem jest Peter Seewald.

Za wnikliwe i poruszające, ze względu na wytrwałość autora, poszukiwanie prawdy o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Kapituła doceniła dbałość autora w śledzeniu kolejnych etapów życia i misji wypełnianej przez Męża z Nazaretu w połączeniu z dogłębną analizą historii i kultury regionu, w którym działał oraz umiejętne odczytywanie zapisów biblijnych, co doprowadziło autora do konstatacji o wadze uniwersalności i ponadczasowości charakteru dokonań i nauki Chrystusa.

2. Wydawnictwo WAM

za opracowanie Chrześcijanin na rozdrożu – kryzys w Kościele posoborowym, autorstwa ks. Roberta Skrzypczaka

Za dynamiczne pisarstwo dotyczące współczesnego Kościoła. Autor śledzi i z roztropną pasją opisuje newralgiczne i często wzbudzające krytykę problemy i wydarzenia, których byliśmy i jesteśmy świadkami. Nie stroni od uzdrawiającej krytyki, jednakże nigdy nie tracąc nadziei, że należąca do istoty Kościoła idea reformy i samo-naprawy, wciąż pozostaje w mocy. Opinie zawarte w jego książce zachęcają do dyskusji, pozbawionych jednak zacietrzewienia oraz ideologicznych, swoiście partyjnych motywacji.

 • w kategorii: ‘multimedialna’

Edycja Świętego Pawła

za NOE. Gra komputerowa dla dzieci.

Za dostosowaną do dziecięcej wrażliwości grę komputerową, wprowadzającą w świat Biblii i biblijnej atmosfery egzystencjalnej. Zachęca ona do poznawczego wysiłku poprzez wypełnianie różnorodnych zadań, zmuszających do zaangażowania i kreatywności. Dzięki temu dzieci stykają się z pozytywnymi wzorcami osobowościowymi, uczą się delikatności i umacniają świadomość o niezbywalnej roli Boga w ludzkim życiu.

 • w kategorii: ‘myśl humanistyczna’

1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

za książkę Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowieniaautorstwa Alicji Sakaguchi 

Za książkę prezentującą interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko religijnego proroctwa i przeżycia mistycznego. I choć doświadczenie mistyczne ze swej natury nie daje się wysłowić, to jednak jest możliwy jego fenomenologiczny opis. Poddając analizie teksty prorockie, objawieniowe, pisma mistyków żydowskich i chrześcijańskich badaczka (także w perspektywie osobistego doznania) odsłania niektóre językowe aspekty religijnego przeżycia mistycznego. Wnioski do jakich dochodzi warte są szerszej popularyzacji.

2. Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

za książkę Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi świętego Jana od Krzyża w polskich przekładachautorstwa Marleny Krupy 

Za filologiczne spojrzenie na twórczość świętego Jana od Krzyża, z którego dziełem od wieków zmagają się także polscy tłumacze. Autorka poddaje badaniu język poetycki jako jeden z zasadniczych narzędzi przekazujących treści doświadczeń mistycznych. Tropi z niebywałą uwagą i interpretacyjną sprawnością wszystkie te miejsca w poematach hiszpańskiego mistyka, poświadczające o śladach tajemniczych religijnych uniesień. Nie tylko na polskim gruncie naukowym rozprawę należy uznać za wybitną, godną tłumaczeń na języki kongresowe i za podległą zwielokrotnionej lektury.

3. Wydawnictwo Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego

za książkę Metafizyczne i religijne. Problem subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiegoautorstwa Siostry Wiesławy Tomaszewskiej

Za pogłębioną i nowatorską analizą pisarstwa kresowego Włodzimierza Odojewskiego. Autorka zaproponowała nowy paradygmat badawczy twórczości literackiej w ogóle, traktujący dzieło Odojewskiego jako exemplum dla ujęć teoretycznoliterackich, w szczególności zaś literatury metafizycznej i religijnej. Zasadnie wprowadziła inspirującą kategorię teoretycznoliteracką „subtematu”, pojętego jako podstawowa warstwa tematyczna, fundująca temat utworu. Jej książka otwiera tym samym bardzo atrakcyjne perspektywy badawcze.


NAGRODA MAŁEGO FENIKSA SPECJALNEGO 2012

 

Ksiądz infułat Ireneusz Skubiś

Redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”

 

 

NAGRODY MAŁEGO FENIKSA 2012

 

Ksiądz Witold Józef Kowalów

red. naczelny dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia”

Miriam Arbter-Korczyńska

z Radia Anioł Beskidów z Bielska-Białej

Ewa Hołubowicz

z Informacyjnej Agencji RadiowejPATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed