Nagrody

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

FENIKS 2011

 

Dnia 16 marca w Warszawie podczas posiedzenia Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2011, pracującej w składzie: ks. prof. Jan Sochoń, przewodniczący, dr Tomasz Chachulski, dr Wojciech Marczyk Rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza, red. Hanna Maria Giza, oraz red. Krzysztof R. Jaśkiewicz, sekretarz Kapituły, po gorącej dyskusji podjęto ostateczne decyzje dotyczące nagród FENIKS 2011 i wyróżnień. W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznano w dziewięciu kategoriach. Nadto przyznano nagrodę FENIKS GŁÓWNY, FENIKS DIAMENTOWY oraz dwie nagrody FENIKS SPECJALNY. 

 

FENIKS 2011 – NAGRODA GŁÓWNA

 

DLA SIOSTRY ZOFII JÓZEFY ZDYBICKIEJ USJK 

Za stworzenie i rozpropagowanie w świecie klasycznej szkoły filozofii religii, niecodzienne zespolenie daru powołania zakonnego z powołaniem uczonego-filozofa, otwartego na chrześcijański wymiar ludzkiej egzystencji; twórcze zaangażowanie w pracach Pryma-sowskiej Rady Społecznej i całego Kościoła w Polsce. Dzieła ściśle naukowe oraz aktywność wychowawcza Siostry Profesor, jak też wierność słowu Chrystusa, wyznaczają obecnie rozpoznawalny styl myślenia oraz społecznego zachowania się, jawnie naśladowany przez rzesze studentów, wychowanków i admiratorów realistycznej wizji filozofii i kultury.

FENIKS DIAMENTOWY

 

DLA SIOSTRY MAŁGORZATY BORKOWSKIEJ OSB

Za wybitne dokonania w dziedzinie źródłowych badań nad życiem monastycznym w kulturze chrześcijańskiej, jak też w historii religijności w Polsce i w literaturze staropolskiej. Doskonałość pisarska i translatorska oraz talent literacki sprawiły, że wkład tej mniszki benedyktyńskiej w rozwój nauki i kultury chrześcijańskiej jest nadzwyczaj pionierski. Dzięki jej wysiłkom rola kobiety-zakonnicy w życiu Kościoła powoli odzyskuje właściwe jej miejsce i zdaje się być obdarzana coraz bardziej zauważalnym, zbiorowym szacunkiem.

FENIKS SPECJANY

 

DLA WYDAWNICTWA BIAŁY KRUK

za: Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II 

Godna podkreślenia dokumentacja – rok po roku – całego pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jej zasadniczym walorem jest harmonijne połączenie fotogramów przedstawiających poszczególne wydarzenia, związane z duszpasterską aktywnością Papieża, z fragmentami Jego pism, mniej lub bardziej oficjalnych wystąpień i refleksji. To dzieło odpowiadające duchowi współczesności, który najczęściej w języku obrazu, medialnego skrótu, opisuje to, co rzeczywiście ważne i wymagające historycznego utrwalenia.

 

DLA WYDAWNICTWA M

za: Dzieła zebrane Jana Pawła II 

Dzieła zebrane Jana Pawła II to nie tylko wydawniczy hołd złożony wielkiemu Polakowi, ale przede wszystkim uderzenie w naszą religijną świadomość, byśmy sycąc się skarbem chrześcijańskiej mądrości, potrafili dostosowywać do niej swe osobiste i społeczne życie. Dzięki tej edycji możemy wreszcie wyrazić swą miłość i duchowe przywiązanie do Ojca Świętego także w prywatnej medytacji, zyskując głębokie przekonanie o ścisłej i nierozerwalnej jedności papieskiego duszpasterstwa z aktywnością teologiczną, wrażliwą na Tradycję oraz otwartą na zasadnicze – często wymagające zdecydowanych korekt – rysy współczesnego świata. Honorujemy to szczególne powinowactwo z najwyższym szacunkiem i narodową wdzięcznością.

NAGRODY dla Wydawców i Autorów FENIKS 2011

 

 • w kategorii: ‘literacka’

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

za tom poetycki Jana Polkowskiego zatytułowany: Cień.

Kolejna – już druga – książka Polkowskiego po długim poetyckim milczeniu, pełna uwielbienia dla mocy pamięci, historii, smaku przyrody. Świadomie nawiązująca do tradycji i religijnych uniesień. Widomy znak, że polska liryka nie cofa się przed wyzwaniami współ-czesności, stawia jej wymagania, gani za najmniejszy nawet rys pospolitości i moralnych dwuznaczności.

 • kategorii:nauki kościelne’

Wydawnictwo W drodze

za publikację Życie silniejsze niż śmierć, której autorem jest Gisbert Greshake.

Autor mierzy się z kwestiami eschatologii, pamiętając, że rozważa je w momencie, kiedy religia została uwikłana w nieznane dotąd aporie. Przyjmuje przyjazną dla czytelnika strategię narracyjną, wykluczając z niej problemy trudne do zrozumienia dla nie-teologa. Pyta przy tym, czy chrześcijańskie orędzie na temat wieczności jest jeszcze wiarygodne, czy wszelkiego rodzaju wyobrażenia o końcu świata, narosłe w historii kultury europejskiej, nie stanowią dzisiaj już tylko znaku przebrzmiałej wyobraźni i religijnej fantazji? Odpowiadając, przekonująco uzasadnia, że tak nie jest i że dzięki nadziei – wbrew wiedzy i poznaniu – stajemy po stronie tej religijnej „nierozsądnej ufności”.

 • w kategorii:  ‘edytorstwo’

Wydawnictwo Bernardinum i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

za książkę Jaśnie Pan Pichon z tekstem Anny Czerwińskiej-Rydel oraz ilustracjami Józefa Wilkonia.

Książka zadziwia artystycznym wyrazem, będąc nostalgiczną podróżą w czasy dziecięce Chopina. Jej wyjątkowy nastrój celnie oddają pełne refleksyjnej zadumy grafiki Józefa Wilkonia, przywołujące tony rzewnych chopinowskich mazurków, w których od wieków pobrzmiewa ta sama tęsknota za tym, co bezpowrotnie odchodzi.

 •  w kategorii: ‘książka dla dzieci’

Instytut Wydawniczy Pax

za książkę Filozof bez brody, czyli jak polubić myślenie autorstwa Marie-Luise Raters.

Pełna mądrości opowieść o myśleniu, które nie dość, że nie boli, to sprawia, iż świat przed młodym czytelnikiem odkrywa tajemnice nierzadko głęboko skrywane przed dorosłymi.

 • w kategorii: ‘książka autora zagranicznego’

Wydawnictwo Fronda i Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

za pracę: Historia filozofii politycznej, której autorami są: Leo Staruss, Joseph Crospey. 

Za wielką księgę europejskiej filozofii politycznej, będącej podstawowym kompendium wiedzy i filozoficznej bezstronności, napisanej w taki sposób, że nie tylko zapoznajemy się z historycznymi doktrynami przeszłości, ale w ich świetle lepiej i przejrzyściej dostrzegamy aporie czasów współczesnych. Walory dydaktyczne przeplatają się niej z rzadko spotykaną precyzją językową.

 • w kategorii: ‘seria wydawnicza’

Księgarnia św. Jacka

za cykl: Studia Antiquitates Christianae. Series Nova.

Specjalistyczna seria rozpraw o niezwykle doniosłym znaczeniu dla kultury religijnej w Polsce. Zbiera prace dotyczące starożytności chrześcijańskiej, ukazując splot problemów, dogmatycznych, biblijnych bądź wiążących się z rodzącymi się herezjami, wymagających rozwikłania i hermeneutycznej sprawności interpretatorów. Niezbędne narzędzie pracy we wszystkich ośrodkach naukowych, pretendujących do miana rzeczywiście zaangażowanych w rozwój wiedzy, szanujących tradycję i jej trwałe odniesienia do współczesności.

 • w kategorii: ‘publicystyka religijna’

Wydawnictwo eSPe

za książkę Artura Olędzkiego pod tytułem: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady.

Za udaną próbę ukazania osobowości księdza Jerzego Popiełuszki w perspektywie wspom-nień osób, które znalazły się w kręgu bliskiego oddziaływania żoliborskiego męczennika. Książka pozbawiona hagiograficznych dowolności, oznakowana szacunkiem i pokorą wobec Bożych tajemnic, odkrywanych w osobistym życiu ludzi i w polskiej historii. Dokumen-tująca, że śmierć księdza Popiełuszki to wynik agresji komunistycznego systemu, nienawist-nie niszczącego wszystko, co religijne i patriotyczne, zgodne z nadziejami wolnych społeczeństw.

 • w kategorii: ‘multimedialna’

Wydawnictwo Święty Wojciech

za projekt multimedialny: Lekcje religii.

To projekt katechetyczny, który ukazuje wieloaspektowy – zauważył to kard. Kazimierz Nycz – „fenomen rzeczywistości życia duchowego we współczesnym świecie”. Jednocześnie nowocześnie i z rozmachem, przygotowując pokolenie wierne nauce Kościoła, otwiera je na dialog z kulturą współczesną i wyznawcami innych religii.

WYRÓŻNIENIA – FENIKS 2011

 

 • w kategorii: ‘literacka’

Oficyna Wydawnicza Łośgraf

za tom poetycki Adriany Szymańskiej, zatytułowany: Wtedy – dziś.

To tom afirmujący życie sprzęgnięte z wiarą i poszukiwaniem dobra, dosłownie w każdej cząstce istnienia. Nazywający to, co trudne do wysłowienia w sposób przystający do rozmaitych sytuacji, jakie niesie codzienna egzystencja. Wart szerszej uwagi, także ze względu na nie stroniący od emocjonalnej ekspresji ton wypowiedzi.

Wydawnictwo ProMIC

za książkę Kuglarz Najświętszej Panienki. Średniowieczne legendy chrześcijańskie, autorstwa Michaela Zinka.

Michael Zink, na co dzień profesor Katedry Literatury Średniowiecznej w paryskim Collège de France, w Kuglarzu dał dowód swego literackiego talentu i tchnął w dawne opowiadania nowego ducha, przez co zapomniane nierzadko teksty przemawiając z oddali, mówią zarazem z bardzo bliska. Słyszymy w nich nadzieje prostych ludzi, widzimy ślady nieobcych i nam grzechów, wreszcie stajemy się świadkami zwątpienia świętych, co tylko potwierdza naszą ułomność. Rozumiemy więc, że pośród codzienności wystawiającej na próbę naszą wiarę malutką należy dostrzegać zwykłe wyrazy miłości – uśmiech czy choćby gest współczucia – by te stawać się mogły lekarstwem dla duszy.

 •  kategorii:nauki kościelne’

Oficyna Naukowa

za książkę Janusza Mariańskiego Religia w społeczeństwie ponowoczesnym.

Autor z socjologicznego punktu widzenia opisuje teraźniejsze projekty dotyczące religii. Analizuje ich ponowoczesny stan, skupia się nad tym, jak wyróżnić autentyczne zjawiska konfesyjne spośród wszystkich innych tendencji kulturowych, nie wyłączając najróżniejszych form tak zwanej postmodernistycznej duchowości. Konstatuje osłabienie tezy sekularyzacyjnej, która powoli traci swój triumfalny charakter i przypomina, że zasadniczo od samych chrześcijan będzie zależała jakość i wartość religii objawionej w życiu europejskich społeczności.

Wydawnictwo WAM

za pracę ks. Henryka Paprockiego o tytule: Misterium Eucharystii.

Za dzieło naukowo atrakcyjnie ukazujące, że liturgia pozostaje – i musi pozostawać – niezbywalnym sposobem życia ludzi wierzących, bez względu na przyjęte przez nich wyznanie. Na chrześcijańskim Wschodzie miała ona nad wyraz bogatą historię i formalne oblicze. Prawosławie żyje nią nadal. Jak ten proces przebiega, jak łączy się w nim kontemplacja, piękno i sztuka? Odpowiedzi podane w tej pracy godne są poznania i głębokiej refleksji, stanowiąc przewodnik po mapie prawosławnej wrażliwości liturgicznej.

 • w kategorii:  ‘edytorstwo’

Wydawnictwo Arkady

za album Anioły, którego autorem jest Edward Lucie-Smith.

Album edytorsko wysmakowany, wręcz rozrzutny, w najlepszym sensie tego słowa. Pozwala niemal twarzą w twarz obcować z arcydziełami światowej sztuki nawiązującej do anielskiej ikonografii. Niedościgłe połączenie fachowości wydawniczej z wrażliwością na piękno i wizualne formy rzeczywistości.

 • w kategorii: ‘książka dla dzieci’

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

za książkę Moja babcia kocha Chopina, autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel.

To pełna czaru opowieść o Chopinie i o miłości do muzyki. Opowiada zaś osobliwa babcia, co to nie umie ani piec, ani gotować, ale zna każdy szczegół z życia naszego wielkiego rodaka, który w sercu nosił Polskę, a talentem obejmował cały świat.

 • w kategorii: ‘książka dla młodzieży’

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne

za książkę Łzy Racheli, autorstwa Beth Nimmo i Darrella Scotta.

To dramatyczna opowieść o wypadkach w Columbine High School, które pod koniec ubiegłego wieku wstrząsnęły Ameryką. Jedną z dwunastu ofiar strzelaniny, którą urządzili dwaj uczniowie szkoły, była Rachel, osiemnastolatka. Jej pamiętniki i drobne zapiski przywoływane na kartach tej historii pozwalają wierzyć, że nie ma ciemności, których nie rozproszyłoby światło, ani rozpaczy, od której miłość Boga nie byłaby większa.

 • w kategorii: ‘książka autora zagranicznego’

Wydawnictwo Esprit

za książkę Brata Morisa Z powodu Jezusa i Ewangelii.

Za opis autentycznego świadectwa dochodzenia do wiary i do miłości Chrystusa. To osobista panorama fascynacji wizją życia i pracy, ukształtowaną w tradycji francuskiego neotomizmu, liturgii i zakonnego stylu poszukiwania oraz utrwalania religijnej prawdy. Autor barwnie opowiada o życiu we wspólnocie Małych Braci Jezusa, pokazując, że skromność, prostota, wrażliwość ekumeniczna są koniecznym elementem sztuki prawdziwej egzystencji, miłującej ludzi i Boga.

Wydawnictwo ProMIC

za książkę Listy do dzieci, której autorem jest Takashi Nagai.

To wstrząsające świadectwo człowieka, który przeżył wybuch bomby atomowej w Nagasaki. Nagai, z zawodu lekarz-radiolog, wiedząc, iż zostało mu ledwie kilka lat życia, pisze do swych dzieci pożegnalne listy, mając świadomość, że są one wszystkim, co wciąż może im jeszcze ofiarować. Ten duchowy testament jest dowodem niezłomności nadziei, która jak krzak dzikiej róży – poniekąd na przekór naturze i wbrew logice – wyrasta na zgliszczach obróconego w pył miasta.

 • w kategorii: ‘seria wydawnicza’

 Wydawnictwo W drodze

za serię: Alfa i Omega.

Imponująca seria książek ukazujących złożone problemy chrześcijaństwa, jego doktryny, liturgicznego obyczaju, roli i miejsca we współczesnym świecie. Poznajemy dzieła najwybitniejszych teologów i znawców europejskiej myśli religijnej, nie wyłączając tłumaczeń źródłowych dzieł filozoficznych i teologicznych. Nie sposób wyobrazić sobie współczesnej, polskiej kultury bez tych fundamentalnych prac, stanowiących bazę tego, w jaki sposób przeżywamy swoją wiarę i jej głębokie zakorzenienie w dziejach chrześcijaństwa.

Wydawnictwo WAM

za cykl: Źródła Myśli Teologicznej.

To zbiór pod redakcją ks. Henryka Pietrasa SJ podstawowych dzieł gruntujących chrześcijańską teologię i przyjętą przez Kościół doktrynę wiary. Zawiera utwory nierozerwalnie związane z długą historią budowania i cementowania europejskiej świadomości religijnej, wykuwanej w ogniu sporów, polemik i wydarzeń o polityczno-społecznym wydźwięku. Od teologii, poprzez filozofię, prawo, aż po kwestie obyczaju i ascezy – całość to biblioteka, bez której w ogóle nie byłby możliwy rozwój polskiej myśli teologicznej, chcącej nawiązywać do światowych osiągnięć w tej dziedzinie naukowych badań.

 • w kategorii: ‘publicystyka religijna’

Wydawnictwo W drodze

za tom Inne sprawy, którego autorem jest o. Michał Zioło OCSO.

Książka, jakich niewiele pojawia się w polskiej kulturze religijnej. O sprawach Boga, o Jego ziemskich tropach, o ludzkich powinowactwach z tym, co święte, mówi w sposób oryginalny i literacko zachęcający. Można się z niej uczyć szlachetnych konfesyjnych manier, to znaczy skupionej uwagi: gdzie jest troska, pokora, odwaga w miłości, tam nie ma lęku i bojaźni. Jest natomiast aura wdzięczności, nadzieja, że ufającym Bogu wszystko ostatecznie obraca się na dobro.

Instytut Myśli Józefa Tischnera

za książkę Zbigniewa Stawrowskiego pod tytułem: Solidarność znaczy więź.

Za tom żarliwej publicystyki zaangażowanej w sprawy polskiego ruchu solidarnościowego oraz dzieło Józefa Tischnera i papieża Jana Pawła II. Łączą się w niej w jedną całość stylistyczna maestria z polityczną odwagą, więź etyczna wyrażona poprzez pamięć, wdzięczność i zobowiązanie, z przekonaniem, że świadectwo Chrystusowej prawdzie pozostaje dobrem, w świetle którego ludzkie życie nabiera ostatecznego blasku.

 • w kategorii: ‘multimedialna’

Wydawnictwo WAM

za multimedium: Między nami literkami.

Znakomite wprowadzenie w świat alfabetu i prawdziwych sekretów, które kryją się za literami ułożonymi często w osobliwym porządku. Dzieci dostając to, co lubią: wierszyki, gry czy choćby rebusy, uczą się poprawnej ortografii, ale i czytania, dodatkowo zaś poznają zabytki pełnego tajemnic Krakowa.

Edycja Św. Pawła

za publikację: Opowieści Dobrej Księgi.

Otóż, jak przekonują Pimpi i Pampi, dwie ciekawskie myszki znane najmłodszym z programu „Ziarno”, w Dobrej Księdze stojącej na półce ukryły się niezwykłe wprost historie. Od ich słuchania można nawet z wrażenia zaniemówić. I to dosłownie, bo Dobra Księga wciąga w najpiękniejszy świat, o którym dorosły każdy marzy już od dziecka.

NAGRODY MAŁEGO FENIKSA 2011

 

 

Grażyna Grabowska

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Grażyna Grabowska z branżą wystawienniczą związana jest od 1994 roku, w 1996 roku została współwłaścicielem spółki Targi w Krakowie, która od 1997 roku organizuje Targi Książki w Krakowie – obecnie największą wydawnicza imprezę w kraju. Firma, którą kieruje zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród organizatorów targów w Polsce. Targi w Krakowie są jednocześnie największym na południu kraju i trzecim w Polsce organizatorem wydarzeń o charakterze targowym i kongresowym.

Nagroda Małego Feniksa 2011 przyznana zostaje za promowanie książki katolickiej poprzez organizację i wspieranie Salonu Wydawców Katolickich podczas Targów Książki w Krakowie.

Klaudiusz Głombik

Radio Piekary

Dziennikarz Radia Piekary. Reporter, producent programów publicystycznych, producent i realizator radiowego programu publicystycznego „Kalejdoskop Śląski” (łącznie 750 odcinków), autor magazynu popularnonaukowego „Laboratorium” przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego, realizator programów samorządowych miast Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Chorzów, Radzionków i Dąbrowa Górnicza ponadto reporter serwisowy, w swoim dorobku ma ponad 100 reportaży i wywiadów. Od 2002 roku jest autorem realizacji i produkcji pasm katolickich „Z Życia Parafii”. Do tej pory przygotował już 450 cotygodniowych magazynów, które emitowane są w każdą niedzielę o godz. 10:10.

Radio „Jasna Góra”

za promowanie w mediach książki katolickiej

Radiostacja rozpoczęła swoją działalność 25 marca 1995 roku. Zasadniczy profil rozgłośni wyznacza ewangelizacyjna oraz patriotyczna misja Sanktuarium Maryjnego usytuowanego na Jasnej Górze. Program tworzy zespół pod kierunkiem O. Kamila Szustaka.

Na program radia składają się: transmisje Mszy świętych, nabożeństw, uroczystości religijnych i patriotycznych, apeli jasnogórskich, niektórych czuwań nocnych, także kongresów, zjazdów i sympozjów, pielgrzymek stanowych, zawodowych i innych, codzienne informacje o wydarzeniach na Jasnej Górze i o najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie. W ramówce nie brakuje także audycji o tematyce religijnej, społecznej, ekumenicznej i kulturalnej, w tym programów poświęconych literaturze i książkom.

Zespół Szkół Integracyjnych nr 62

ul. św. Bonifacego 10, Warszawa

Nagroda przyznana została za “promowanie książki katolickiej poprzez otwarcie i udostępnienie pomieszczeń Szkoły przez wiele lat dla organizowania Targów Wydawców Katolickich w Warszawie”.

Motto tej placówki edukacyjnej brzmi: “Nadrzędną wartością, którą kierujemy się w naszej pracy, jest drugi człowiek-jego potrzeby, oczekiwania, wzajemna życzliwość i poczucie bezpieczeństwa”. Wiele lat temu otworzyła się ona na potrzeby wydawców i miłośników książki katolickiej. Żadnej z powyżej wymienionych cech nigdy nie zabrakło podczas kolejnych edycji Targów Wydawców Katolickich organizowanych na terenie kompleksu edukacyjnego przy ul. Św. Bonifacego.PATRONI MEDIALNI XXII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie
GOŚĆ NIEDZIELNY N NIEDZIELA N IDZIEMY N TVP LUBLIN N RADIO LUBLIN N LubelskaTV N N BIBLIOTEKA ANALIZ N e-KAI N GŁOS KATOLICKI N SIÓDMA DZIEWIĘĆ N RADIO NADZIEJA N NIECODZIENNIK N Magazyn Literacki KSIAZKI N NOTES Wydawniczy N PODLASIE24.PL N KATOLICKIE RADIO PODLASIE N RADIO PLUS N RADIO CENTRUM N KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ N Radio Warszawa N KURIER LUBELSKI N DZIENNIK WSCHODNI N LUBELSKI SERWIS INFORMACYJNY N NASZE MIASTO N RYNEK KSIĄŻKI N WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE N ORSZAK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA N
PARTNERZY Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
LUBELSKIE N Drukarnia im. Adama Półtawskiego N Wydawnictwo JEDNOŚĆ N N TOYOTA Marki N N
SWK.pl powered by WordPress - Unnamed